Høringsinstanser

Akademikerne
ALT (Forbundet Industri/Energi ALT)
Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeidssamvirkenes Landsforening
Arbeidssøkerforbundet (AFO)
Bedriftsforbundet
Den norske jordmorforening
Departementene
Direktorater og tilsyn
Finansnæringens arbeidsgiverforening
Forskningsstiftelsen FAFO
Fylkeskommunene
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
KA (Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon)
Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Kommunene
KS
Landbrukets Arbeidsgiverforening
Landsorganisasjonen i Norge
Lederne
Luftfartens Funksjonærforening
Maskinentreprenørenes Forbund
NITO (Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon)
Norges Apotekerforening NAF
Norges Farmaceutiske forening
Norges Kommunerevisorforbund
Norges Rederiforbund
Norges Taxiforbund
Norske Meierifolks Landsforening
Norsk Flygelederforening
Norsk Flygerforbund
Norsk Flytekniker Organisasjon
Norsk Journalistlag
Norsk Kabinforening
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Skuespillerforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
SAMFO – Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Unio (Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS