Høringsinstanser

Statsministerens kontor
Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal - og regionaldepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Arbeidstilsynet
Arena, UiO
Brønnøysundregistrene
Byggenæringens Landsforening (BNL)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Det Norske Veritas
Edelmetallkontrollen
Enterprise Europe Network (EEN)
Europabevegelsen
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerrådet
HSH
Helsedirektoratet
Innovasjon Norge
Juridisk fakultet, UiB
Justervesenet
Klima- og forurensningsdirektoratet
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Luftfartstilsynet
Mattilsynet
Nei til EU
Norsk Akkreditering
Norsk Elektroteknisk Komité
Norsk Heiskontroll
Norsk Industri
Norsk Teknologi
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljedirektoratet
Oljeindustriens Landsforening (OLF)
Petroleumstilsynet
Post- og teletilsynet
Sjøfartsdirektoratet
Småbedriftsforbundet
Standard Norge
Statens bygningstekniske etat
Statens Jernbanetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens strålevern
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Senter for Europarett, UiO
Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)