Høyringsinstansar

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Fiskeri- og kystdepartementet

Finansdepartementet
Arbeidsdepartementet
Sametinget
Fiskeridirektoratet
Arbeids- og velferdsetaten
Garantikassen for fiskere
Statens seniorråd
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Landorganisasjonen
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Maskinistforbund
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Fiskekjøpernes forening