Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Bellona
Norges Bondelag
Brønnøysundregistra
Datatilsynet
Direktoratet for naturforvaltning
Finansdepartementet
Finansnæringens hovedorganisasjon
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Fiskeridirektoratet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Fylkeskommunen i Aust Agder
Fylkeskommunen i Finnmark
Fylkeskommunen i Hordaland
Fylkeskommunen i Møre og Romsdal
Fylkeskommunen i Nordland
Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag
Fylkeskommunen i Rogaland
Fylkeskommunen i Sogn og Fjordane
Fylkeskommunen i Sør-Trøndelag
Fylkeskommunen i Telemark
Fylkeskommunen i Troms
Fylkeskommunen i Vest Agder
Fylkesmannen i Aust-Agder
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Vest-Agder
Greenpeace Noreg
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Innovasjon Noreg
Justis- og politidepartementet
KLIF
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Norges Kystfiskarlag
Kystverket
Landbruks- og matdepartementet
LO v/Fellesforbundet
Mattilsynet
Miljøverndepartementet
Natur og Ungdom
Norges Fiskarlag
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Noregs Vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norske Lakseelver
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Sametinget
Sparebankforeningen
Utanriksdepartementet
WWF