Høringsinstanser

Statsministerens kontor
Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal - og regionaldepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet

Brønnøysundregistrene
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Det Norske Veritas
Edelmetallkontrollen
Forbrukerrådet
Helsedirektoratet
HSH
Justervesenet
Klima- og forurensningsdirektoratet
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Luftfartstilsynet
Mattilsynet
Norsk akkreditering
Norsk Elektroteknisk Komité
Norsk Heiskontroll
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljedirektoratet
Petroleumstilsynet
Post- og teletilsynet
Sjøfartsdirektoratet
Standard Norge
Statens bygningstekniske etat
Statens jernbanetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens strålevern
Statens vegvesenVegdirektoratet