Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Stortinget
Norges forskningsråd
Innovasjon Norge
Enova
De nasjonale forskningsetiske komiteer
Bioteknologinemnda
Forbrukerrådet
Datatilsynet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Akademikerne
TEKNA
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio)
Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Miljøstiftelsen Bellona
Natur og ungdom
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Zero Emission Resource Organisation
Fremtiden i våre hender
Greenpeace Norge
WWF-Norge
Oslo universitetssykehus
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Norges teknisk naturvitenskapelige universitet
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Høgskolen i Vestfold
CICERO – Senter for klimaforskning
SINTEF – Stiftelsen for Industriell og Teknisk Forskning
Institutt for energiteknikk
Forsvarets forskningsinstitutt
Christian Michelsen Research AS
Fridtjof Nansens Institutt
International Peace Research Institute (Prio)
Klima- og forurensningsdirektoratet
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste
Helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Mattilsynet
Kystverket
Sjøfartsdirektoratet
Petroleumstilsynet
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Najonalt Folkehelseinstitutt
Norges geotekniske institutt
Norges geologiske undersøkelser
Norsk institutt for luftforurensning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
Statens institutt for forbruksforskning
Statsbygg
Statkraft AS
Statoil Norge AS
Det Norske Veritas