Høringsinstanser

Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommual- og regionaldepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landsbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arena
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
De Facto
Den Norske Advokatforening
Den norske legeforening
Den norske Revisorforeningen
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for Forvaltning og IKT (Difi)
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Direktoratet for Naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Edelmetallkontrollen
Enterprise Europe Network
Europabevegelsen
Europahuset
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Helsedirektoratet
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (UNIO)
Hovedorganisasjonen Virke
Innovasjon Norge
Institutt for arbeidsliv- og velferdsforskning (FAFO)
Institutt for litteratur, områdestudier og europeisk språk
Justervesenet
Kirkerådet
Klima- og forurensningsdirektoratet
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Mattilsynet
MENON Business Economics
Nei til EU
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)
Norges Juristforbund
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk Elektroteknisk Komité
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljedirektoratet
Politidirektoratet
Post- og teletilsynet
Radikalt Europa
Sjøfartsdirektoratet
Senter for Europarett
Standard Norge
Statens Autorisasjonskontor For Helsepersonell
Statens bygningstekniske etat
Statens Jernbanetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Tilsynsrådet For Advokatvirksomhet
Utdanningsdirektoratet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)