Høyringsinstansar

Finansdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Forsvarsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Utenriksdepartementet
Sametinget
Direktoratet for naturforvaltning
Fiskeridirektoratet
Kystverket
Innovasjon Norge
Rogaland statsadvokatembeter
Troms og Finnmark statsadvokatembeter
Sjef Kystvakta
Fylkeskommunane
Kommunenes sentralforbund
Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Norges Råfisklag
Norges Sildesalgslag
Skagerakfisk
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag
Vest – Norges Fiskesalslag
Rogaland Fiskesalgslag
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Fiskekjøpernes forening
NHO
Finansnæringens hovedorganisasjon
Sparebankforeningen
LO
Fellesforbundet
Norsk Nærings og Nytelsesmiddelsforbund
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Det norske maskinistforbund