Høringsinstanser

Finansdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Utenriksdepartementet

Sametinget
Finansnæringens fellesorganisasjon
Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening
Fiskeridirektoratet
Innovasjon Norge
Kommunenes sentralforbund
LO v/Fellesforbundet
Mattilsynet
NHO
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Norsk Industri
 
Fylkeskommunene:
Finnmark
Troms
Nordland
Nord-Trøndelag
Sør-Trøndelag
Møre og Romsdal
Sogn og Fjordane
Hordaland
Rogaland
Vest-Agder
Aust-Agder