Høringsinstanser

Departementene

Høyesterett
Borgarting lagmannsrett
Oslo tingrett

Bioteknologinemnden
Brønnøysundregistrene
Den etiske nemnden for patentsaker
DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT)
Domstolsadministrasjonen
Forsvarets forskningsinstitutt
Klagenemnden for industrielle rettigheter
Konkurransetilsynet
Mattilsynet
Norges Forskningsråd
Patentstyret
Regjeringsadvokaten
Språkrådet
Statens legemiddelverk

Innovasjon Norge

Abelia
Advokatforeningen
Bedriftsforbundet
Den norske Dommerforening
EL & IT Forbundet
Finansnæringens fellesorganisasjon
Fridtjof Nansens Institutt (FNI)
Forskerforbundet
Virke
IKT-Norge
Landsorganisasjonen i Norge
Legemiddelindustriforeningen (LMI)
NACG - Norwegian Anti-Counterfeit Group
NIGel - Norsk Industriforening for Generiske Legemidler
Norges Bondelag
Norsk Bonde- og småbrukarlag
Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse (NIR)
Norsk forening for industriens patentingeniører (NIP)
Norsk Industri
Norske Patentingeniørers Forening (NPF)
Norwaco
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Utviklingsfondet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Acapo AS
Affitech AS
Alpharma AS
Axis-Shield AS
Aqua Gen AS
Bergen Medikal AS
Biokjemi Norge
Biosense Laboratories AS
Birkeland Innovasjon AS
Diagenic AS
Digme AS
Dynal Biotech AS
GenoMar ASA
GE Healthcare AS Oslo
Håmsø Patentbyrå
Kraft Foods Norge AS
Laerdal Medical AS
Maritex AS
Aker Biomarine ASA
Norsk Hydro ASA
Onsagers AS
Opera Software ASA
Patentkontoret Curo
Statoil ASA
Tandbergs Patentkontor AS
Telenor AS
TV 2 AS
Zacco Norge

Handelshøyskolen BI
Norges Handelshøyskole (NHH)
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Nordland
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Stavanger