Høringsinstanser

Statsministerens kontor
Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Fiskeridirektoratet
Oljedirektoratet
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Mattilsynet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Statens vegvesen (Vegdirektoratet)
Norsk Bergindustri
Bedriftsforbundet
NHO Kiosk Bensin Service
Energi Norge
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
KS - Kommunesektorens organisasjon
Konkurransetilsynet
KS Bedrift
Landsorganisasjonen i Norge
NELFO
NITO
NHO Mat og Landbruk
Norges Råfisklag
Norges Sildesalgslag
Norges Taxiforbund
Norsk Industri
Norsk petroleumsinstitutt
Næringslivets hovedorganisasjon
Direktoratet for økonomistyring
Språkrådet
Toll- og avgiftsdirektoratet
Virke
Scaleit AS
Metler Toledo Norge
Precia Molen Scandinavia AS
Dresser Wayne Norge
Gilbarco-Autotank Norge
Norsk Energiteknikk AS