Høringsinstanser

Statsministerens kontor
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet

Bedriftsforbundet
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
KS
Konkurransetilsynet
KS Bedrift
Landsorganisasjonen i Norge

NITO
NHO Mat og Bio
Norsk Industri
Næringslivets hovedorganisasjon
Senter for statlig økonomistyring
Toll- og avgiftsdirektoratet
Skatteetaten

Fiskeridirektoratet
Norges Fiskarlag
Vest-Norges fiskesalgslag
Norges råfisklag
Norges Sildesalgslag
Sunnmøre- og Romsdal fiskesalgslag
Rogaland Fiskesalgslag
Skagerakfisk
Kystvakta
Fiskebåtredernes forbund
Havforskningsinstituttet

Uni system AB
Marel Food Systems
Scanvaegt Norge AS