Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Forsvarsdepartementet

Aust-Agder fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

Østfold fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Fiskeridirektoratet

Norges Kystfiskarlag

Norges Fiskarlag

Skagerakfisk

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Fylkesmannen i Aust-Agder

Havforskningsinstituttet

Direktoratet for naturforvaltning

Norsk Institutt for Naturforskning

Fylkesmannen i Vest-Agder

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Fritids-og Småfiskerforbund

Sjøfartsdirektoratet

Norges sjømatråd

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond

Nofima Hovedkontor

Toll- og avgiftsdirektoratet

Kystvaktskvadron Sør

Innovasjon Norge

Norges Råfisklag

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Landsorganisasjonen

Redningsselskapet

Kystverkets hovedkontor

Olje- og energidepartementet

Fiskerlaget Sør

WWF Verdens Naturfond

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Vestfold

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Næringslivets Hovedorganisasjon