Høringsinstanser

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bedriftsforbundet

Departementene

Departementenes Servicesenter
Direktorater og tilsyn

De regionale helseforetakene
Forsvarets logistikkorganisasjon

Fylkesmannsembetene

Helseforetakenes innkjøpsservice AS

Hovedorganisasjonen Virke

IKT Norge

Innovasjon Norge

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Politiets data- og materielltjeneste

NIMA

Næringslivets Hovedorganisasjon

Riksrevisjonen

Regjeringsadvokaten

Statsbygg 
Uninett

Unio

Universiteter og høyskoler

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund