Høyringsinstansar

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Fiskeridirektoratet

Havforskningsinstituttet

Norges Sildesalgslag

Norges Fiskarlag

Vest-Norges Fiskesalslag

Norges Kystfiskarlag

Norsk Sjømannsforbund

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Landsorganisasjonen

Norges Råfisklag

Sunnmøre og Romsdal fiskesalslag AL

Rogaland fiskesalgslag

Skagerakfisk

Sametinget

Arbeidsdepartementet

Finansdepartementet

Finnmark fylkeskommune

Fornyings-,  administrasjons- og kirkedepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Nærings- og handelsdepartementet

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Pelagisk Forening