Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskeridirektoratet
Sametinget
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Pelagisk forening
Fiskekjøpernes forening
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Norsk Sjømannsforbund
Landsorganisasjonen
Innovasjon Norge
Norske sjømatbedrifters landsforening
Finansnæringens fellesorganisasjon
Norsk sjøoffisersforbund
Det norske maskinistforbund
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Finansdepartementet