Statusrapport per 18.6.1998

Statusrapport per 18.6.1998

"Norge - en utkant i forkant"

Næringsrettet IT-plan 1998-2001.


V.1 UTDANNING, KOMPETANSEUTVIKLING OG ORGANISASJONSUTVIKLING

Tiltak: Regjeringen vurderer å øke antallet studieplasser innen IT med 500 i forbindelse med statsbudsjettet for 1999.

Ansvarlig: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF)

I 1998 er tallet på studieplasser hittil øket med 70. I 1997 ble kapasiteten øket med 155 studieplasser innenfor høyere grads IT-utdanning. I revidert nasjonalbudsjett for 1998 er det foreslått ytterligere 90 studieplasser på cand.scient./siv.ing.-nivå. Ytterligere opptrapping vurderes i forbindelse med statsbudsjettet for 1999. Det vises for øvrig til St meld nr 38 (1997-98).


Tiltak: Regjeringen vil fortsatt arbeide for å øke kapasiteten innen IT-utdanning ved høyskolene.

Ansvarlig: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF)

I revidert nasjonalbudsjett for 1998 foreslås 220 nye studieplasser innen IT på lavere grads nivå.


Tiltak: Det gjennomføres holdningsskapende kampanjer for å få jenter til å studere IT. Den kjønnsmessige balansen i rekrutteringen skal bedres bl a ved bruk av kvotering ved studieinntak.

Ansvarlig: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF)

Det har vært betydelig aktivitet i KUF for å rette søkelyset mot jenter og IT, gjennom en serie prosjekter og bl a gjennom en årlig konferanse "D@mer og d@ta", siste gang arrangert ved Universitetet i Tromsø. Ved NTNU er det innført kvoterings- ordninger for kvinnelige søkere til IT våren 1998. Ved Høgskolen i Oslo er det gitt støtte til halvårsenheter i IT for kvinner. En rekke steder er det satt i gang lokale tiltak for å øke jenteandelen.

Norges forskningsråd har i 1998 bevilget 10 mill. kroner under kategori strakstiltak for å forbedre rekrutteringen til IKT-fagene. Til prosjektet «Damer og Data» ved NTNU er det bevilget 1,8 mill. kroner.


Tiltak: Lærersituasjonen ved universiteter og høyskoler bedres bl a gjennom en økt bruk av professor II-ordningen og andre bistillinger ved hjelp av ressurser stilt til rådighet av næringslivet.

Ansvarlig: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF)
Medansvarlig: Nærings- og handelsdepartementet (NHD)

Det er til nå ikke satt i gang tiltak fra Kirke,- utdannings- og forskningsdepartementets side for å gjennomføre dette, men departementet forutsetter at utdanningsinstitusjonene og næringslivet tar lokale initativ der forholdene ligger til rette for det.

I Norges forskningsråd er det avsatt 3 mill. kroner i 1998 til tiltak som gjelder økt bruk av professor II/amanuesis II-ordningen.


Tiltak: Lærere i grunn- og videregående skole gis et styrket opplæringstilbud i IT.

Ansvarlig: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF)

I forbindelse med gjennomføringen av Reform 94 og Reform 97 er det gitt tilbud om etterutdanning i IT. Arbeidet med etterutdanningstilbud vil bli fulgt opp ytterligere i forbindelse med revidert IT-plan for utdanningen.

Det er laget nye rammeplaner for videreutdanning i IT for lærere. I allmennlærerutdanningen kan alle studenter fra 1997/98 få tilbud om grunnleggende IT-opplæring. I forbindelse med nye rammeplaner for lærerutdanning som tas i bruk fra høsten 1998 er IT integrert i alle fag.

Når det gjelder etter- og videreutdanning innenfor høgskoler og universitet er Universitetsrådet og Høgskolerådet nå inne i en dialog med arbeidslivets organisasjoner for å se hvordan en kan få til et best mulig etter- og videreutdanningstilbud, bl a gjennom bruk av nettverk og bruk av IT.


Tiltak: Dekningsgraden for IT-utstyr bedres, særlig i grunnskolen. Forskjellen i dekningsgrad mellom kommuner og mellom fylkeskommuner skal bli mindre.

Ansvarlig: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF)

Det er ikke satt i gang ekstraordinære tiltak på dette feltet.


Tiltak: Stimuleringsordninger for PCer fra næringslivet vurderes innen 1999.

Ansvarlig: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF)
Medansvarlig: Nærings- og handelsdepartementet (NHD)

Det er ikke satt i gang ekstraordinære tiltak på dette området enda, men departementene vil avholde møte før sommerferien. Saken ble drøftet med næringslivet i Forum for IT-næringene 13.5.98.


Tiltak: Elektroniske undervisningsnettverk og pedagogikk for IT-basert undervisning innen høyere utdanning og etter- og videreutdanning videreutvikles. Det iverksettes pilotprosjekter i 1998.

Ansvarlig: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF)
Medansvarlig: Nærings- og handelsdepartementet (NHD)

Nasjonalt læremiddelsenter har på oppdrag fra KUF arbeidet med utvikling av "Skolenettet". Dette arbeidet er under kontinuerlig utvikling. Norsk forbund for fjernundervisning har, med støtte fra KUF utviklet "Tunet", en elektronisk møteplass for voksne med etter- og videreutdanningstilbud. I høyere utdanning er det i gang et større prosjekt for utvikling av digitale læremidler og for etablering av et digitalt bibliotek for digitale læremidler. Arbeid med et Nasjonalt læringsnett påbegynnes i 1998.

Nærings- og handelsdepartementet har i tildelingsbrevet for 1998 til Norges forskningsråd forutsatt at en satsing på nettbasert fjernundervisning igangsettes i 1998. Under programmet Nasjonale informasjonsnettverk (NIN) er det i gang et prosjekt på fjern- undervisning mellom to konsulentselskaper og NTNU for ansatte og studenter. Det foreligger forslag til en større satsing med en rekke pilotprosjekter hvor det kan være aktuelt for NIN å støtte de bedriftsorienterte pilotene. Det foreligger også planer for kompetanseutvikling og etter-/videreutdanning, inkl. læring på alle nivå.

Innenfor området «Nettbasert tjenesteyting» i Programmet for tjenesteyting (TYIN) er det fokus på FoU for nye undervisningsformer. To prosjekter er påbegynt, og flere kan forventes. Produktivitet 2005- programmet vil vurdere pilotprosjekt for IT-basert etter- og videreutdanning innenfor problemstillinger sentrale for programmet.

Programmet MARITIM har utviklet pc-baserte verktøy for kompetanse- vurdering/-sjekking ved rekruttering av maritimt personell, og et bredt spekter av interaktive opplæringsmoduler. Disse er tatt i bruk i norske rederier, ved maritime høgskoler og ved det norsk treningssenteret for maritimt personell i Manila. I de nærmeste årene skal det utvikles opplegg for fleksibel læring bl a ved hjelp av fjernundervisning.


Tiltak: Endringer i forskrifter, retningslinjer og praktisering av utlendingsloven vurderes i 1998 med sikte på en enklere rekruttering av IT-fagfolk utenfor EØS-området.

Ansvarlig: Justisdepartementet (JD)

Departementet vurderer liberalisering av praksis i forhold til bestemmelsen (utlendingsforskriften § 2 a) omhandlende at utenlandsk statsborgerskap utenfor EØS-området som har tatt utdanning i Norge, må være 5 år utenfor landet før vedkommende kan få arbeidstillatelse i Norge. Denne gruppen omfatter også personer med IT-bakgrunn. Det skal utarbeides et r-notat om saken.

Det skal videre igangsettes et arbeid vedrørende diverse forskriftsendringer i løpet av 1998. I dette arbeidet vil departementet vurdere mulige endringer for å imøtekomme de spesielle behov som IT-planen peker på.

Det vises for øvrig til det arbeid Regjeringen har i gang vedrørende en generell gjennomgang av arbeidsinnvandringen (forslag om nedsettelse av arbeidsgruppe).


V.2. ANVENDELSE AV IT I NÆRINGSLIVET

Tiltak: Ressurser i Norges forskningsråd, SND og veiledningstjenesten vektlegges ytterligere mot aktivteter og programmer med mål å styrke anvendelsen av IT i små og mellomstore bedrifter.

Ansvarlig: Nærings- og handelsdepartementet (NHD)

NHD vil vurdere den samlede ressursinnsatsen på IT i Norges forskningsråd i St prp nr 1 (1998-99). I Forskningsrådet pågår det aktiviteter under Bygg- og anleggsprogrammet, programmet Bedriftsutvikling 2000 (BU-2000), programmet for vare- produserende industri (VARP), Nasjonale informasjonsnettverk (NIN-programmet) og MARITIM.

BA-nett under Bygg- og anleggsprogrammet skal bli et funksjonelt elektronisk medium for informasjonsutveksling i prosjekt- organisasjoner. BU-2000 fokuserer på at eksisterende og ny IT kan inngå som et mer effektiv redskap både for drift og fornyelse. I VARP er det etablert et tiltak for spredning av resultater, der små og mellomstore bedrifter kobles opp mot pilotprosjekter. Teknologisk Institutt er engasjert for så sikre oppkobling av bedrifter. NIN- programmet vil legge vekt på aktiv rekruttering av SMB som partnere i nettverk i tiden framover. MARITIM har satset og satser betydelige ressurser på utvikling av et informasjonsnettverk for skifpsdrift med integrert samspill mellom skip, rederi, klasse, myndighet, leverandører m.fl. Programmet er også sterkt engasjert i utvikling av modeller og systemarkitekturer for informasjonslogistikk i transportkjeder, i nært samarbeid med prosjekter i EUs 4. Rammeprogram for forskning.

Oppfølgingen i SND knyttes til handlingsplanen for små bedrifter, og vil bli konkretisert der. Utover dette vil SND bli kontaktet for å evaluere mindre bedrifters evne til å utnytte elektronisk tilgjengelig informasjon og hva som eventuelt bør gjøres i den forbindelse.

Når det gjelder veiledningstjensten er det i tildelingsbrevene for 1998 til Teknologisk Institutt (TI) og Veiledningsinstituttet i Nord-Norge (VINN) angitt en prioritering av arbeidet med teknologispredning med hensyn til bruk og utvikling av IT i strategiske nettverk. Det vil bli tatt initiativ til en nærmere dialog om arbeidet på området og videre konkret oppfølging ift. IT-planen. Aktiviteter og konkrete oppfølgingsmuligheter vil bli vurdert frem til september 1998.


Tiltak: Utvikling av små og mellomstore bedrifters strategi og organisering styrkes gjennom programsatsing og tiltak i virkemiddelapparatet.

Ansvarlig: Nærings- og handelsdepartementet (NHD)

BU-2000 i Norges forskningsråd fokuserer på organisatoriske og interorganisatoriske utviklingsprosesser. TYIN-programmet har også satsingsområder innenfor læring, organisasjon og samarbeid med deltakelse fra SMB i noen prosjekter. I MARITIM vil det satses videre på utvikling av integrerte ledelses- og styringssystemer som gjelder hele rederiets virksomhet med omfattende bruk av IT. Norske maritime programvare bedrifter er sentrale aktører i denne satsingen. Det er under planlegging tiltak knyttet til FRAM-programmet i SND.


Elektronisk handel

Tiltak: I løpet av 1998 vurderes nødvendige tilpasninger i lov- og regelverk, inkludert løsninger for digitale signaturer og tiltrodde tredjeparter.

Ansvarlig: Nærings- og handelsdepartementet (NHD)

Arbeidet er forankret i statssekretærutvalget for IT der alle berørte departementer deltar. Statssekretærutvalget drøftet elektronisk handel i sitt møte 16. januar 1998 og vil ha dette som hovedtema på sitt møte 19. juni 1998.

En interdepartemental embedsmannsgruppe under ledelse av NHD med deltakere fra berørte departementer er i ferd med å utarbeide et grunnlagsdokument som avklarer sentrale problemstillinger og policyspørsmål. Et foreløpig utkast vil foreligge i juni 1998. Arbeidet med grunnlagsdokumentet er også et ledd i forberedelsene til ministerkonferansen om elektronisk handel i Ottawa i oktober 1998. På denne konferansen vil skatte- og avgiftshåndtering, personvern, forbrukervern og elektronisk signatur være sentrale tema for avklaring.

Det enkelte departement vil fremme utredninger og proposisjoner på sine områder. Avklaring av følgende områder vil bli prioritert i 1998: skatte- og avgiftshåndtering, personvern, forbrukervern og elektronisk signatur. Avklaring på øvrige områder vil starte opp og forventes å foreligge i løpet av første halvår 1999.

Deltakelse i det internasjonale arbeidet i EU/EØS, OECD, WTO og FN står sentralt. Arbeidet i OECD vil kunne gi nyttige innspill spesielt til de kommende prosessene i WTO.

På WTOs ministermøte 18.- 20. mai i år ga Norge sin tilslutning til «standstill» for toll på elektroniske transmisjoner, dvs. handel med varer over Internett. Det betyr at Norge har forpliktet seg til ikke å innføre slik toll. Dette spørsmålet vil imidlertid bli revidert i forbindelse med neste ministermøte i WTO, hvor spørsmål om nye handelsforhandlinger vil bli tatt stilling til, i slutten av 1999.

På ministermøtet ble det også vedtatt å etablere et omfattende arbeidsprogram innen september 1998 om handelspoltiske spørsmål vedrørende elektronisk handel, som forberedelse til forhandlingene i WTO innen rammen av en ny generell WTO-runde fra år 2000, jf. også pkt. V.5.

Det vil bli lagt planer for videre arbeid i OECD og andre internasjonale organisasjoner.


Tiltak: Det etableres et forum for elektronisk handel for styrket dialog mellom næringsliv og myndigheter i løpet av 1998.

Ansvarlig: Nærings- og handelsdepartementet (NHD)

I stedet for å etablere et nytt forum, er det tatt kontakt med etablerte organisasjoner/initiativ med solid forankring i næringslivet. Norsk EDIPRO er det ene miljøet og eforum.no, med fokus på Internett-handel og bl.a. forbindelseslinjer til CommerceNet, er det andre initiativet. eforum.no blir formelt etablert 17.6.1998 og har fått oppstartsstøtte (omlag 1 mill. kroner) gjennom NIN-programmet i Norges forskningsråd.

NHD har bedt aktørene samarbeide om å skape en arena for dialog med myndighetene om rammebetingelsene for e-handel. Denne avklaringen pågår for tiden, og ventes å foreligge medio juni 1998. Det er et mål å ha med næringslivet i de viktige avklaringer som skal foretas, bl a i arbeidet med grunnlagsdokumentet for e-handel. Det er også et ønske om åpenhet i diskusjonen av policyspørsmålene.


Tiltak: Det igangsettes pilotprosjekter for å påskynde utviklingen av elektronisk handel i Norge.

Ansvarlig: Nærings- og handelsdepartementet (NHD)

I Norges forskningsråd vil satsing skje gjennom programmene TYIN og NIN. «Nye handels- og distribusjonsformer» er et spesifikt satsingsområde i TYIN. I 1997 ble det gjennomført et pilotprosjekt knyttet til elektronisk handel. Videre aktiviteter er under diskusjon med interesserte parter. Et prosjekt for å utarbeide fremtids- rettede scenarier for norsk varehandel vil iverksatt. Tiltak knyttet til begrepet elektronisk markedsplass er under utarbeidelse.

NIN vil bidra til å fremme samvirke mellom aktørene, eksempelvis ift. standardisering, betalingsordninger, etablering av digitale signaturer og tredjeparttjenester. Gjennom demonstratorer prøves løsninger for elektronisk handel ut samtidig som det siktes mot at demonstratorene skal gå over i varige nettverk som blir pådrivere for elektronisk handel. Pilotprosjekt vedrørende elektroniske signaturer er under planlegging

NIN gir spesifikk støtte til etablering av elektronisk handel i helse- sektoren. Videre er det nær kontakt mellom NIN, forvaltningen og forvaltningsnettet. Det arbeides for å få frem felles aktiviteter hvor nettverkene i NIN kan være arenaer for utprøving og implementering av nye løsninger for elektronisk handel.


Tiltak: I løpet av 1998 opprettes en kompetansegruppe som skal være pådriver i arbeidet med elektronisk innrapportering.

I påvente av en forprosjektrapport fra Statskonsult om program for elektronisk datautveksling og innrapportering har ikke andre konkrete tiltak blitt iverksatt.

I løpet av juni vil det tas kontakt med Oppgaveregisteret for å sondere muligheten for å knytte en kompetansegruppe for elektronisk innrapportering til registerets arbeid med skjemaforenkling og datasamordning.

Arbeidet på dette området vil bli konkretisert i handlingsplanen for små bedrifter.


Tiltak: For å stimulere til økt telependling vil nødvendige lov- og regelverksendringer bli gjennomført, og i løpet av 1998 vil det etableres nye pilotprosjekter.

Ansvarlig: Kommunal- og regionaldepartementet (KRD)
Medansvarlig: Nærings- og handelsdepartementet (NHD) og Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD)

KRD arbeider med forslag til egne forskrifter som skal fastsette i hvilken grad arbeidsmiljøloven skal gjelde for hjemmearbeid, herunder telependling når arbeidstaker utfører arbeid i eget hjem.

AAD har under forberedelse regelverksavklaringer og tiltak på telependling/hjemmekontor-området. De ansattes organisasjoner har fremmet innspill innenfor dette området i tilknytning til årets tariffoppgjør. Saken vil bli tatt opp til første behandling på førstkommende møte i Statssekretærutvalget for omstilling og fornyelse i offentlig forvaltning.

Norges forskningsråd er i gang med å planlegge en fase II for telependlingsprosjektet under programmet Nasjonale informasjonsnettverk. Innenfor programmet Produktivitet 2005 vil det søkes gjennomført eksperimenter med «bedrifter i nettverk» over et spredt geografisk område i form av et pilotprosjekt.

Det pågår en dialog mellom KRD og SIVA om koblingen mellom telestuer og næringshager, jf. St meld 38 om IT- kompetanse i et regionalt perspektiv. Også dette arbeidet vil bli nærmere konkretisert i handlingsplanen for små bedrifter.


Tiltak: Det legges frem en stortingsmelding om norsk IT-kompetanse med et regionalt fokus i løpet av 1. halvår 1998.

Ansvarlig: Nærings- og handelsdepartementet (NHD)
Medansvarlig: Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) og Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF)

St meld nr 38 (1997-98) om IT-kompetanse i regionalt perspektiv ble lagt frem 15. mai 1998.


Tiltak: Det etableres pilotprosjekter i utvalgte kommuner for utvikling og demonstrering av informasjonsnett.

Ansvarlig: Nærings- og handelsdepartementet (NHD)

NHD har via Norges forskningsråd og programmet Nasjonale informasjonsnettverk (NIN) nylig bevilget 2 mill. kroner til TITAN- prosjektet i Sogn- og fjordane. Dette er et prosjekt for utvikling av IT-baserte samarbeidsnettverk mellom offentlige og private instanser i regionen. Gjennom TITAN skal det etableres informasjonsknutepunkt i alle kommuner i fylket. Prosjektet har støtte fra Europakommisjonen med deltakelse også fra regioner i Italia og Skottland. Sogn og Fjordane er kontraktør på vegne av deltakerne og korrdinator i forhold til EU og de andre samarbeidspartnerne. Finansiering fra øvrige departement i Norge er til vurdering.

Norges forskningråd har fått en rekke henvendelser om støtte til etablering av nettverk lokalt og regionalt, og søknader er til vurdering.


V.3. FoU FOR INNOVASJON OG VERDISKAPING

V.3.1. Anvendelsesorienterte områder

Tiltak: Styrke utviklingen av metodeorientert programvare som spenner fra grunnforskning til produktutvikling.

Ansvarlig: Norges forskningsråd

NHD har bedt Forskningsrådet om å inkludere dette i sin planleggingsaktivitet. Innsatsområder i Forskningsrådet vil eksempelvis være forskningsprogrammene Distribuerte IT-systemer og Grunnleggende teleforskning, samt PROGIT-programmet rettet mot IT- industri og grafisk industri.


Tiltak: Norskspråklig programutvikling og norskprodusert multimedia etableres som satsingsområde.

Ansvarlig: Kulturdepartementet (KD)
Medansvarlig: Nærings- og handelsdepartementet (NHD)

Kulturdepartementets oppfølging av planen har så langt vært konsentrert om oppfølging av allerede igangsatte tiltak, og spesielt MLIS-programmet i EU. Det er tatt kontakt med en rekke aktører på språkteknologiområdet, bl a er det drøftet muligheter for en konferanse om norsk språkteknologi i inneværende år.

De videre planene for arbeid med norskspråklig programutvikling er i hovedsak knyttet til omorganiseringen av Norsk språkråd, og spesielt opprettelsen av sekretariat for norsk språkteknikk. Planene er omtalt i St meld nr 13 Målbruk i offentleg teneste, kap 6 Norsk språkråd og i KDs handlingsplan for IT på kulturområdet. Oppfølgingen vurderes i budsjettforberedelsene for 1999.

KDs ansvar i denne satsingen knytter seg til digitalisering av kultur- arven. NHD står ansvarlig for oppfølging i forhold til næringsutvikling på området.

Nærings- og handelsdepartementet har i brev av 15.mai 1998 bedt Norges forskningsråd vurdere hvordan en sterkere satsing på språkteknologi skal skje. Bl a vil PROGIT-programmet engasjere seg sterkere i forhold til språkteknologiområdet. Departementet har videre bevilget midler til et forprosjekt i regi av det norske MLIS- sekretariatet. Hensikten er å få klarlagt om og hvordan en eventuell språkteknologikampanje rettet mot norske eksportbedrifter kan iverksettes høsten 1998.

Multimediesatsing skjer i dag i Forksningsrådet primært gjennom PROGIT-programmet, TYIN og Norsk INFO 2000. NHD har bedt Forskningsrådet om å bidra til at det utformes en helhetlig strategi for multimediesatsing i Norge. Dette skal skje i samarbeid med bedrifter og utdannings- og forskningsinstitusjoner.


Tiltak: Styrke innsatsen på programmer for ny anvendelse av IT i produkter fra bedrifter som er utenfor IT-næringen.

Ansvarlig: Nærings- og handelsdepartementet (NHD)

Program for teknologioverføring i Norges forskningsråd vil fokusere på innføring av IT-teknologi i nye produkter ved bedrifter som allerede har en produktportefølje.


V.3.2. Strategiske teknologiområder

Tiltak: Norsk forskning og utvikling knyttet til neste generasjon Internett (Internet2) skal intensiveres, for tidlig å kunne realisere og utnytte nye nettjenester, i tillegg til ny infrastruktur for fremtidige IT-satsinger.

Ansvarlig: Nærings- og handelsdepartementet (NHD)

Nærings- og handelsdepartementet har i tildelingsbrevet til Norges forskningsråd for 1998 avsatt 2 mill. kroner til oppstartsaktiviteter. I mai ble Forskningsrådet bedt om å igangsette en prosess der alle berørte fagmiljøer sammen lager en strategi for den fremtidige utviklingen på området.

Forskningsrådets aktiviteter vil skje innenfor FoU-programmene Distribuerte IT-systemer, SIP-programmet «åpne nett som framtidens markedsplass», PROGIT og TYIN. TYIN støtter et infrastrukturprosjekt i 1997-98 med sterk relevans for Internet2.


Tiltak: Satsingen knyttet til langsiktig forskning på telekommunikasjon i Norges forskningsråd styrkes.

Ansvarlig: Samferdselsdepartementet (SD)

En styrket aktivitet vil måtte skje gjennom forskningsprogrammet Grunnleggende teleforskning, SIP/SUP «Teleteknikk 2005, Telecom 2005» og noen frie prosjekter, i tillegg til PROGIT og TYIN-programmet. Dette behandles i forbindelse med statsbudsjettet for 1999.


Tiltak: Mikroteknologi etableres som satsingsområde. Anskaffelse av utstyr og bygging av laboratorier for FoU vil stå sentralt i planperioden.

Ansvarlig: Nærings- og handelsdepartementet (NHD)

Forskningsrådet har allerede en betydelig satsing på mikroteknologi, bl a innen PROGIT.

Et forprosjekt med formål å detaljplanlegge et distribuert laboratorium, Norwegian Microtechnology Center, er startet med en ramme på 1,5 mill. kroner i 1998. Dette er en samarbeids- konstellasjon av Sintef, NTNU, Universitetet i Oslo og Sensonor. Anskaffelse av nødvendig utstyr og nybygging av laboratorier vil kreve særskilte bevilgninger i årene som kommer.


V.3.3. Internasjonalt forskningssamarbeid

Tiltak: Nasjonal tilleggsfinansiering i forbindelse med søknads- utarbeidelse og gjennomføring av EU-prosjekter fortsetter.

Ansvarlig: Nærings- og handelsdepartementet (NHD)

I Norges forskningsråd gir programmene VARP, Produktivitet 2005, PROGIT, MARITIM og TYIN tilleggsfinansiering i forbindelse med søknadsutarbeidelse og gjennomføring av EU-prosjekter. NIN- programmets nettverk ut i Europa støtter også norske aktører.


V.4. OFFENTLIG SEKTOR SOM TILRETTELEGGER

Tiltak: Regler for bruk av opsjoner i arbeidsforhold vurderes i forbindelse med statsbudsjettet for 1999.

Ansvarlig: Finansdepartementet (FIN)
Medansvarlig: Nærings- og handelsdepartementet (NHD)

Forholdet er tatt opp i Eierskapsmeldingen fremlagt i statsråd 1. mai 1998. Regjeringen vil gå inn for å innføre endret tidspunkt for skattlegging av opsjoner i arbeidsforhold, med et avgrenset beløp. Et konkret opplegg for opsjoner i arbeidsforhold vil bli fremmet i forbindelse med statsbudsjettet for 1999.


Tiltak: Videreutvikle infrastrukturen for fellesinformasjon kontinuerlig i takt med brukerbehov og teknologiske muligheter.

Ansvarlig: Nærings- og handelsdepartementet (NHD)

Informasjonstjenesten Bedin ble åpnet på Internett 19. mai 1998. Tjenesten utgjør en veiviser til offentlig næringsrelevant informasjon. Videre utviklingsmuligheter for tjenesten som drives av VINN vil kontinuerlig bli vurdert.

Det er siden lanseringen av IT-planen tatt kontakt med aktuelle departementer for orientering med hensyn til arbeidet for å gjøre offentlig informasjon lettere tilgjengelig. Denne kontakten vil bli videre fulgt opp. Dette er også et arbeid som inngår som en del av handlingsplanen for små bedrifter. Et aktuelt tiltak vil være å øke tilgjengeligheten til opplysningene under TIFON-databasen.

Brønnøysundregistrene arbeider med elektroniske løsninger for spredning av informasjon. Det vil bli iverksatt pilotprosjekt i løpet av 1999.

Kunngjøringer om offentlige anskaffelser lagres i en sentral database. NHD samarbeider med AAD og Norsk Lysningsblad om å gjøre anskaffelsesinformasjon bedre tilgjengelig på Internett.

Ansvarlig: Miljøverndepartementet (MD)

Oppfølgingen i forhold til området geografisk informasjon skjer gjennom årsrapportering og øvrig ordinær etatsdialog med statens fagorgan på området, Statens kartverk. Tiltaket vil bli nøyere drøftet i den varslede Stortingsmeldingen. Denne skal etter planen legges frem for Stortinget høsten 1998.

Første viktige milepæler er fullføring av første versjon av elektronisk vegdatabase for hele landet i 1998, og digitale kartdata for hele landarealet tilsvarende målestokk 1:50.000 innen utgangen av år 2000. Arbeidet på området ligger etter brukerbehovene på området.

I arbeidet med å etablere et senter for distribusjon av elektroniske sjøkart og relaterte tjenester til internasjonal skipsfart, tar NHD og MD sikte på å avklare organisasjonsform og fremtidig organisering innen 1998.


Tiltak: Vurdere regelverk for særskilt finansiering av ulønnsomme, samfunnspålagte tjenester i markedet i løpet av 1998.

Ansvarlig: Samferdselsdepartementet (SD)

Departementet er i gang med å vurdere spørsmålet om aktørfinansiering av de pålagte landsdekkende telefonitjenestene. Dette arbeidet antas ferdigstillet høsten ’98, og vil trolig bli lagt frem for Stortinget.


Tiltak: Det etableres et program for å videreutvikle offentlig politikk i forhold til anskaffelsesvirksomheten (stat, fylkeskommune og kommune). Programmet vil aktivt tilrettelegge for elektroniske anbud og innkjøp.

Ansvarlig: Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD)

Program for elektronisk handel i tilknytning til offentlige innkjøp er under forberedelse med sikte på iverksettelse fra og med 1999.


Tiltak: Det utarbeides en kortfattet handlingsplan for år 2000 problematikken i løpet av våren 1998

Regjeringens oppfølingsplan for håndtering av år 2000-problemet ble fremlagt 21. april. Prosjektet Aksjon 2000 ble etablert 1. juni. Det er budsjettert med 20 mill. kroner i Revidert nasjonalbudsjett til oppføling av planen i 1998.

AAD la 18. Mai frem tiltaksplan for oppfølging av år 2000-problemet i statsforvaltningen.


Tiltak: Det etableres offisiell statistikk som belyser struktur og utvikling i IT-næringen og anvendelsen av IT-produkter, så snart det foreligger internasjonale anbefalinger som gir grunnlag for utvikling av sammenliknbar statistikk.

Departementet følger opp i forhold til det pågående internasjonale arbeidet på dette området, og i forhold til SSB. Per tiden diskuteres blant annet spesielt i OECD en ny definisjon av IT-næringen, operasjonalisert ut i fra de internasjonale næringsstandardene.


V.5 INTERNASJONALISERING OG EKPORTRETTET VEKST

Tiltak: Ivareta eksport- og importinteressene for norsk næringsliv gjennom å arbeide for utvidelse av produktomfanget og nedbygging av ikke-tariffære handelshindringer i kommende forhandlinger om ITA-avtalen.

Ansvarlig: Utenriksdepartementet (UD)
Medansvarlig: Nærings- og handelsdepartementet (NHD)

Siden IT-planen ble offentliggjort har Regjeringen besluttet at en går inn for en ytterligere nedtrapping av tollsatsene for IT-produkter i WTO-sammenheng. Både på generelt grunnlag og mer spesifikt som bl a å ta inn tidligere drøftede liberaliseringsområder som martim IT. Dette tilgodeser norske interesser. Seneste forhandlingsrunde fant sted i Geneve 2.- 5. juni.. Det ble da ikke gjort fremskritt når det gjelder å få inn i avtalen produkter på den norske prioriteringslisten.

Forhandlingene om utvidet produktomfang under ITA II-avtalen skal være avsluttet innen 30. juni 1998. På bakgrunn av motstand særlig fra EU, kan det ikke utelukkes at våre produkter ikke kommer med i den endelige avtalen. Siste forhandlingsrunde finner sted i slutten av juni.


Tiltak: Arbeide for liberalisering i GATS (WTO) av handelen med tjenester, herunder telekommunikasjon, i den kommende forhandlingsrunden i WTO.

Ansvarlig: Utenriksdepartementet (UD)
Medansvarlig: Nærings- og handelsdepartementet (NHD), Samferdselsdepartementet (SD)

UD har startet kartleggingsarbeid av våre totale interesser knyttet til de kommende forhandlingene i WTO, der tjenester er et av områdene. Et første møte i den interdepartementale arbeidsgruppen for tjenester ble holdt den 26. mai 1998 som forberedelse til de kommende WTO- forhandlinger. Her ble man enige om at det videre opplegget for kartlegging av våre offensive og defensive interessere på tjenesteområdet.

Norge vil delta aktivt i WTO med etablering og gjennomføring av arbeidsprogrammet som skal gjennomføres innen september 1998, jf. V.2 Elektronisk handel. Arbeidsprogrammet vil bl a omfatte en analyse av i hvilken grad dagens WTO-regelverk, det være seg for varer (GATT) eller tjenester (GATS), kan anvendes for elektronisk handel.

Temaer vil bl a være markedsadgang, bestevilkårsbehandling, subsidier, offentlige innkjøp, immatrielle rettigheter og konkurransepolitikk. GATS- avtalen om basis telekommunikasjon, verdiøkene tjenester og andre datatjenester forventes å stå sentralt.

Det legges opp til at en endelig behandling av våre totale interesser i forhandlingene skal finne sted innen utgangen av 1998. Forhandlingene vil starte opp i januar 2000.


Tiltak: Det offentlige virkemiddelapparatet skal prioritere informasjon, rådgivning og aktiviteter rettet mot eksportfremme, internasjonalisering og internasjonalt teknologisamarbeid.

Ansvarlig: Nærings- og handelsdepartementet (NHD)

Departementet har ansvaret for oppfølging av EUs flerårige program for SMB. I dette programmet fokuseres det ikke spesielt på IT utover at IT i noen tilfeller kan være et verktøy for kommunikasjon og informasjonsutveksling.

Et av områdene som står sentralt i EU sitt arbeid for å fremme utviklingen av SMB er finansiell assistanse. I denne forbindelse er det signalisert interesse for å delta i en satsing med sikte på å stimulere utviklingen av transnasjonale europeiske joint ventures. Ved hjelp av økonomisk bistand fra Kommisjonen skal et nettverk av finansielle mellomledd bidra til å koble SMB sammen med sikte på danning av joint ventures, En deltakelse i denne satsingen vil bidra til økt internasjonalisering av norske SMB. Videre vil deltakelse i et slikt nettverk av finansielle mellomledd bidra til internasjonalisering og kompetanseheving for aktører som deltar. En eventuell deltakelse i dette programmet vil avklares i løpet av 1998.

Regjeringen ønsker en sammenslåing av aktivitetene til Norges Industriattacheer og Norges Eksportråd gjennom etablering av integrerte teknologi- og handelskontorer, samt at den administrative ledelsen av handels- og teknologikontorene legges til Norges Eksportråd. Hensikten er å åpne for en mer effektiv, samordnet og fleksibel organisering av det internasjonale virkemiddelapparatet, jf. St meld nr 41 (1997-98).

I Norges forskningsråd vil Produktivitet 2005 bidra med aktiviteter rettet mot eksportfremme gjennom etablering av internasjonale allianser.


Tiltak: Handlingsplanene for Asia og Latin-Amerika følges opp på IT-området.

Ansvarlig: Nærings- og handelsdepartementet (NHD)

Av enkeltstående prosjekter som går på internasjonalisering, hadde TYIN to prosjekter i 1997. Disse er knyttet opp mot Asia-planen.


Tiltak: EUs handlingsplan for det indre marked skal følges aktivt opp i samarbeidsfora med norsk deltakelse.

Ansvarlig: Nærings- og handelsdepartementet (NHD)

EFTA-landene deltar i EUs Advisory Committee on Internal Market (IMAC). Fra norsk side deltar UD og NHD. Likeledes er det deltakelse i en uformell nordisk samarbeidsgruppe om indre markedsspørsmål. Hensikten med samarbeidet i de nevnte fora er å bedre det indre markeds virkemåte. Formålet er å redusere konkrete formelle og uformelle handelshindringer, bedre landenes implementering av regelverk og administrativ praksis, og ikke minst bidra til informasjon mellom bedrifter og administrasjoner i de ulike land om indre markedsspørsmål. Utviklingen av det indre marked for elektronisk handel er en viktig del av dette arbeidet.

Norsk deltakelse i dette samarbeidet vil kunne bidra til å bedre rammebetingelsene for norsk næringsliv. I det kommende arbeide vil det jobbes for at Norge kan benytte europeiske ordninger for rask og smidig problemløsning og implementering av indre markeds regelverk for informasjonssamfunnet. Videre vil det bli arbeidet med å videre- utvikle det nylig etablerte nasjonale nettverket av kontaktpunkter i departementer og etater for informasjon og problemløsning om indre markedsspørsmål. Dette nettverket er en del av et større europeisk nettverk som skal sikre bedre gjennomføring av det indre marked.

Det vil også bli arbeidet for en oppkobling til EU-landenes elektroniske database for EU-informasjon (Business Signpost Services), i tillegg til at en vil søke å forbedre norsk oppfølging av EFTA-landenes deltakelse i «Singel Market Scoreboard». Dette er EUs rangeringsliste over landenes gjenomføring av indre markeds lov og regler.


Tiltak: Norske myndigheter skal delta aktivt i samarbeidsfora i EU/EØS, for å påvirke beslutninger i retning av norske interesser.

Ansvarlig: Nærings- og handelsdepartementet (NHD)

NHD deltar i SIMAP-prosjektet, som skal legge til rette for spredning av informasjon og handel på området offentlige anskaffelser i EU/EØS-området.

EUs direktivforslag om elektroniske signaturer følges opp i EFTAs arbeidsgruppe for informasjonstjenester, som per tiden ledes av NHD. Neste møte skal avholdes i oktober 1998. I EFTA- sammenheng følges også opp høringen av EUs grønnbok om konvergens i telekommunikasjon, media og informasjonsteknologi.


Tiltak: Det etableres et virtuelt IT-standardiseringsorgan som gir brukerne et enhetlig innblikk i tilgjengelige IT-standarder. Arbeidet koordineres av Nasjonalt sekretariat for IT-standardisering, og skal være operativt i løpet av 1999.

Ansvarlig: Nærings- og handelsdepartementet (NHD)

Det er igangsatt et forberedende arbeid. Norsk Teknologi- standardisering er i dialog med IT-standardiseringsmiljøet i Norge. Strategi og handlingsplan skal foreligge i løpet av 1998. Dette vil utarbeides i samarbeid med NHD


Tiltak: Nasjonalt sekretariat for IT-standardisering tilføres større ressurser. Det vurderes opprettet et eget fagstyre for Nasjonalt sekretariat for IT-standardisering med representanter fra de mest relevante miljøene innen 1999.

Ansvarlig: Nærings- og handelsdepartementet (NHD)

Dette vurderes i forbindelse med statsbudsjettet for 1999.


Tiltak: Det opprettes en egen strategibevilgning administrert av Nasjonalt sekretariat for IT-standardisering for å støtte norske eksperter sitt engasjement på utvalgte områder i fra 1999.

Ansvarlig: Nærings- og handelsdepartementet (NHD)

Dette vurderes i forbindelse med statsbudsjettet for 1999. Norge er eksempelvis pådriver i standardiseringsbestrebelser på flere maritime områder. Programmet MARITIM bidrar dels til dette gjennom programmidler.


Lagt inn 2. september 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen
Til toppen