Tildelingsbrev og årsrapporter

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Tildelingsbrev er det sentrale styringsinstrumentet fra et departement til en underliggende virksomhet.

Tildelingsbrevet skisserer økonomiske rammer og beskrivelser prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for virksomhetene. Tildelingsbrevene sendes virksomhetene årlig etter behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget. Dokumentene er publisert i pdf-format.

2017

Tildelingsbrev:

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

Fiskeridirektoratet

GIEK 

Havforskningsinstituttet

Justervesenet

Klagenemnda for industrielle rettigheter

Konkurransetilsynet - (vedlegg 1)

NIFES

Norges geologiske undersøkelse

Norsk akkreditering

Norsk Romsenter

Patentstyret

Regelrådet

Sjøfartsdirektoratet

Veterinærinstituttet

Norges forskningsråd

Brønnøysundregistrene

Oppdragsbrev/tilskuddsbrev:

Eksportkreditt

Standard Norge

Norsk design- og arkitektursenter (DogA)

Siva SF

Nofima AS

Nasjonalt program for leverandørutvikling

Ungt Entreprenørskap

Innovasjon Norge

Visit Svalbard

Fiskesprell

Mechatronics Innovation Lab

2010 - 2016

 Her finner du tildelingsbrev og rapporter for tidligere år