Forord

Forord

Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Uten en næringspolitikk med kontinuerlig fokus på verdiskaping vil vi ikke kunne bevare og videreutvikle dagens velferdssamfunn. Målet for regjeringens næringspolitikk er derfor at vi skal ha størst mulig verdiskaping i norsk økonomi.

Norge tar stadig sterkere del i den internasjonale økonomien. Raske endringer i markeder, kunnskap og teknologi gjør det nødvendig med aktiv omstilling i norsk næringsliv. Det er fristende å la Petroleumsfondet bli en sovepute, men vi må ikke la oljepengene tilsløre behovet for omstilling i norsk økonomi. Resultatet av manglende omstilling kan bli dramatisk og komme raskt – i første omgang for bedrifter og ansatte i konkurranseutsatt sektor. På lengre sikt trues også etablerte velferdsordninger.

For å møte disse utfordringene satser regjeringen på en fremtidsrettet næringspolitikk der forskning, innovasjon og lønnsomme omstillinger står i fokus. En fremtidsrettet næringspolitikk omfatter alle de politikkområdene som påvirker rammebetingelsene for norsk næringsvirksomhet. For bedriftene vil blant annet skatter og avgifter, tilgang på kompetent kapital, utdannings- og kompetansenivå i arbeidsstyrken samt kvaliteten på infrastrukturen være avgjørende for lønnsomheten. Alle disse politikkområdene må derfor sees i sammenheng.

Globaliseringen og den internasjonale økonomiske integrasjonen fører til at norsk næringsliv møter tøffere konkurranse. Der kan norske bedrifter hevde seg godt ved å satse på kostnadseffektivisering, innovasjon og omstilling. Da vil globaliseringen ikke bli en trussel, men gi utvidede markedsmuligheter, økt eksport og billigere import. Økt verdi av det vi produserer oppnår vi først og fremst gjennom produktutvikling, nyvinninger og forbedringer og ved å finne frem til stadig mer betalingsvillige markeder.

Det står bra til i norsk næringsliv. Utgangspunktet for fremtidig verdiskaping er godt. Verdien av norske eksportvarer er økende, og investeringene i norsk industri er på vei opp. Verdiskapingen per innbygger er blant de høyeste i verden, også når vi korrigerer for verdiene som petroleumsressursene gir oss. Ledigheten er lav sammenlignet med de fleste andre europeiske land. Yrkesfrekvensen er blant de høyeste i verden. Utdanningsnivået er høyt.

Dette faktaheftet gir en beskrivelse av bredden og helheten i norsk næringsvirksomhet, utfordringer næringslivet står overfor og en omtale av næringspolitikken. Heftet viser først og fremst hvor interessant og mangfoldig norsk næringsliv er. Det gir et bilde av hva verdiskaping handler om.

God lesning!

Børge Brende
nærings- og handelsminister

Til toppen