Energi

Energi

Norge er en av Europas ledende energinasjoner. Vi leverer vannkraft til det nordiske nettverket, og selger betydelige mengder gass i Europa. Oljetankere fra Nordsjøen leverer over hele kloden. Virksomhet rundt våre naturbaserte energikilder har lagt grunnlag for større næringsklynger med
kompetanse- og leverandørbedrifter av mange slag.

Antall sysselsatte: 44 000
Andel av bruttoprodukt i næringslivet: 31 %

Energisektoren domineres av olje- og gassnæringen, som i løpet av 40 år har vokærst frem fra nesten ingenting til vår desidert største ning. I dag utgjør verdiskapingen i olje- og gassvirksomheten mellom 15 og 20 % av all norsk verdiskaping, eller nesten dobbelt så mye som i tradisjonell norsk industri. Olje- og gassvirksomheten finner sted i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Feltene ligger langt til havs, og utbyggingen har betydd store investeringer. Selv om investeringene trolig vil falle i årene fremover, utgjør de fortsatt ca. en femtedel av alle norske investeringer. Staten får store inntekter fra olje- og gassnæringen, i form av skatter, direkte eierandeler i olje- og gassfelt og aksjeutbytte fra Statoil og Hydro, hvor staten er en stor eier.

Statoil og Hydro er de to største produsentene på norsk sokkel. De største eierandelene i norske olje- og gassfelt ivaretas av et annet statseid selskap, Petoro. Utenlandske selskaper har relativt små andeler.

Selv om olje og gass gir oss betydelige inntekter, er det relativt få som arbeider i denne sektoren. Leting, utvinning og rørtransport har aldri sysselsatt mer enn ca. 1% av den norske arbeidsstyrken.

En rekke bedrifter har spesialisert seg på å levere til petroleumsvirksomheten og det har vokst frem en betydelig, kompetanseintensiv og teknologisk avansert leverandørindustri. Andre bedrifter leverer spesialiserte tjenester i form av transport, seismiske undersøkelser, ingeniørløsninger, testing og analysetjenester, sikkerhet og vedlikehold.

Kraftnæringen er den andre store delen av energisektoren. Om lag 99% av produksjonen kommer fra vannkraft. Hvor mye kraft som kan produseres, avhenger i stor grad av tilsiget av vann. Kraftkabler til våre naboland sikrer mulighet for import og eksport av kraft. Vannkraft vil fortsatt være en viktig energikilde, men i årene fremover må den suppleres med energi fra andre kilder som vindkraft, bioenergi, varmepumper eller gasskraft.

Som et av de første landene i verden, innførte Norge et fritt kraftmarked i 1991. Mesteparten av det landsdekkende distribusjonsnettet eies og drives av Statnett. Mesteparten av regional- og distribusjonsnettet eies av kommunene og fylkeskommunene. I regional- og distribusjonsnettet er Hafslund Nett det klart største selskapet. Blant andre større selskaper kan nevnes Skagerrak Nett, BKK Nett og Agder Energi Nett. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) overvåker både effektiviteten og prisene i nettvirksomheten.

Kraftprodusentene eies også i stor grad av det offentlige. Statkraft har litt under en tredjedel av produksjonskapasiteten, mens kommuner og fylkeskommuner eier over halvparten. De øvrige kraftverkene er private. Det konsesjonsrettslige rammeverket har innvirkning på eierstrukturen i kraftsektoren. Eventuelle endringer i dette regelverket kan påvirke sektorens fremtidige eierstruktur.

De siste årene har kraftmarkedet opplevd en omfattende internasjonalisering. Mange selskaper har slått seg sammen eller blitt kjøpt opp av større selskaper. Et stort antall virksomheter har også gått fra å være kommunale bedrifter til å bli aksjeselskaper.

Hydro Olje & Energi – fra Nordsjøen til Angola

Hydro Olje & Energi er en del av Norsk Hydro, som ble grunnlagt i 1905. Kjernevirksomheten er produksjon av olje, gass og vannkraft og selskapet er blant verdens største produsenter av olje og gass til havs. Hydro Olje & Energi driver 15 olje- og gassinstallasjoner. I 2003 var den gjennomsnittlige produksjonen på 530.000 fat olje per dag. Hydro har norsk kontinentalsokkel som sin hovedbase, men produserer i tillegg olje og gass i Angola, Canada, Russland og Libya. Selskapet har også aktiviteter i Mexicogolfen og i Iran.

Hydro Olje & Energi er også det nest største kraftselskapet i Norge, med en årlig produksjon på 9 TWh. Dette tilsvarer elektrisitetsforbruket i nesten 350.000 hjem, og nesten 10% av den samlede norske kraftproduksjonen. Produksjonen er hovedsakelig vannkraft fra 19 kraftstasjoner. Hydros kraftproduksjon er administrert fra Oslo, mens drift og vedlikehold av kraftanleggene administreres lokalt.

Til toppen