Bygg, anlegg og materialer

Bygg, anlegg og materialer

Hogst av skog, produksjon av trematerialer og husbygging har alltid vært en viktig økonomisk aktivitet i Norge. Fjell og daler gjør det krevende å bygge veier, flyplasser og kraftlinjer. Norske anleggsbedrifter løser oppgavene og har utviklet avanserte løsninger.

Antall sysselsatte: 169 000
Andel av bruttoprodukt i næringslivet: 8 %

Mer enn andre europeere bor nordmenn i selveide eneboliger og investerer mye i hus og hytter. Boliginvesteringene svinger i takt med økonomiske oppgangs- og nedgangstider. Aktiviteten i anleggsnæringen svinger i takt med gjennomføringen av store samferdsels- og industriutbygginger.

Vi finner bygg- og anleggsbedrifter over hele landet, men arbeidsstedene varierer. Mer enn i andre næringer må de ansatte være forberedt på å pendle.

Skoler, sykehus, kulturbygg, forsvarsanlegg og veier bestilles av det offentlige, og selve byggingen utføres av private entreprenører. Myndighetene kjøper om lag en tredjedel av alt næringen produserer, og offentlige investeringsplaner er dermed en viktig rammebetingelse for næringen.

De fleste bedriftene er små og ofte personlig eid. Det skjer imidlertid en kontinuerlig endring i næringen, og det har vokst frem flere store bygg- og anleggskonserner. Veidekke, Skanska, NCC Construction, AF-gruppen, Bache-gruppen, Block Watne, Mesta, Kruse Smith og Moelven er alle store og kjente selskaper. Mesterhus er eksempel på et vellykket nasjonalt kjedesamarbeid mellom lokale byggmesterselskaper. En del av de største selskapene har virksomheter i flere land.

Tre er det viktigste bygningsmaterialet, og ca. halvparten av tømmeret som hogges går til trelastindustrien. Produksjon av trelast ble industrialisert for mer enn 400 år siden, og er sammen med bergverksnæringen vår eldste industri. Treindustri er en viktig næring nær de største skogsområdene på Østlandet og i Midt-Norge.

Norske virksomheter har også utviklet spesialprodukter av tre, for eksempel parkett, trapper, dører og vinduer. Ny teknologi har gjort det mulig å utnytte trevirke på helt nye områder, som bruk av limtre i bærende konstruksjoner ved bygging av broer og større bygninger.

Malingsindustrien, som er en del av den kjemiske industrien, omfatter flere små og store virksomheter. Den største er Jotun, et internasjonalt selskap med produksjon over hele verden. I tillegg til husmaling er Jotun verdensledende på produksjon av skipsmaling.

Andre kjemiske materialer som plast og glass samt stein spiller også en viktig rolle som byggematerialer. Norge har et mangfold av virksomheter som leverer alt fra plastrør til vann og avløp, isolasjonsmaterialer, spesialtanker og andre typer bygningsvarer. Plastindustrien produserer også varer til bruk i dagliglivet, som plastposer, flasker, emballasje, kjøkkenartikler, hageredskaper og sportsutstyr. På disse områdene har plast i stor grad utkonkurrert andre materialer.

Betong er det vanligste bærende materialet i store bygg og anlegg. Gjennom utvikling av betongkonstruksjoner som oljeplattformer, kraftmaster og damanlegg, har det vokst frem flere spesialiserte virksomheter. Byggeproduktet Leca er eksempel på en norsk oppfinnelse som brukes i vanlig husbygging.

Mesteparten av den tradisjonelle gruvedriften som preget mange lokalsamfunn, er nå avviklet. Bergverksdrift er likevel en vekstnæring, men nå i form av produksjon av industrimineraler, naturstein, pukk, sand og grus. Industrimineraler brukes som fyllstoffer, f. eks. i sminke, softis, maling, glass og papir. Naturstein som granitt, larvikitt og skifer, brukes til fasader og heller og eksporteres til en rekke land. Sand og grus er nødvendig i bygg- og anleggsnæringen.

Moelven – med limtre til nye markeder

Moelven, som ble etablert i 1899, er det største selskapet i norsk treindustri. Bedriften startet med å produsere oljekokte trehjul. Nye produkter kom til, og i 1950 lanserte selskapet det første «Moelven-Hus på hjul»; en ferdigmontert tømmerbrakke. De neste 30 årene ble det satset på ferdighus. Selskapet vokste og ble børsnotert i 1992. Som en følge av kraftig nedgang i det norske boligmarkedet, ble boligproduksjonen avviklet i 1992. Selskapet måtte refinansiere, gjennomgikk en radikal omorganisering og satset nå bl. a. på limtre, innredning og andre spesialprodukter.

Moelven ekspanderte internasjonalt gjennom oppkjøp av en rekke svenske og danske selskaper og vant store kontrakter i forbindelse med Lillehammer-OL i 1994. Dette ga ny fart fremover for selskapet. I 2001 kjøpte finske Finnforest 59,1% av aksjene. Resten av selskapet eies i hovedsak av norske og finske skogorganisasjoner.

I dag er Moelvenkonsernet et skandinavisk industrikonsern med 3 200 medarbeidere, de fleste i Norge og Sverige.

Til toppen