Petroleumsfondet og handlingsregelen

Petroleumsfondet og handlingsregelen

Etter hvert som petroleumsreservene reduseres vil Norges store inntekter fra produksjon av olje og gass falle. Dersom vi bruker alle disse inntektene til å bygge opp en stor tjenesteytende sektor rettet mot innenlandsk etterspørsel, kan dette skje på bekostning av næringsvirksomhet rettet mot det internasjonale markedet. Når petroleumsvirksomheten blir av mindre betydning, er det viktig at vi har et konkurransedyktig næringsliv.

Med tanke på kommende generasjoner er det også viktig å ta vare på olje- og gassinntektene. Derfor er Petroleumsfondet opprettet, og det er laget en regel (handlingsregelen) for hvordan staten skal bruke pengene.

  • Inntekter fra petroleumsvirksomheten som ikke brukes over statsbudsjettet plasseres i Petroleumsfondet. Fondet forvaltes av Norges Bank og midlene plasseres i utenlandske verdipapirer. Disse plasseringene skal bidra til at norske bedrifters konkurranseevne svekkes minst mulig av petroleumsinntektene. Ved utgangen av 2004 var Petroleumsfondet på ca. 1000 milliarder kroner.
  • Handlingsregelen sier at staten hvert år skal bruke petroleumsinntekter som tilsvarer 4% av Petroleumsfondets størrelse ved begynnelsen av året. Staten kan gå bort fra denne regelen dersom store svingninger i det internasjonale kapitalmarkedet tilsier det. Man kan også bruke mer penger dersom arbeidsledigheten er høy, eller mindre penger dersom arbeidsledigheten er lav. Regelen om å bruke 4% av fondet hvertår er basert på at den fremtidige avkastningen av Petroleumsfondet i gjennomsnitt er ventetå være 4%. Hvis dette skjer og hvis regelen respekteres, vil fondet kunne opprettholde sin verdi når inntektene fra petroleumsvirksomheten tar slutt. Slik kan fremtidige generasjoner få dra nytte av fondet, selv når vi ikke lenger har petroleumsinntekter. Dette vil bidra til en stabil økonomisk utvikling.
Til toppen