Høringsinstanser

Samtlige departementer

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige fylkesmenn

Samtlige kommuner

Sametinget

 

 

Den norske advokatforeningen

Distriktenes Energiforening (DEFO)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

El & It forbundet

Energi Norge

Enova SF

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukertvisturvalget

Framtiden i våre hender

Greenpeace Norge

Hovedorganisasjonen Virke

Innovasjon Norge

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

KS bedrift

Landsorganisasjonen i Norge

Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

Naturviterforbundet (NaFo)

NHO                      

Nord Pool Spot

Norges Bondelag

Norges Bonde- og småbrukarlag

Norges forskningsråd

Norges Handelshøyskole

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Kulturvernforbund

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund                                                                                                               

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges Skogeierforbund

Norsk Industri

Norsk Energi

Norwea

Norske energibrukers forening

NTNU, Fakultetet for Naturvitenskap og teknologi

Regjeringsadvokatembetet

Samarbeidande Kraftfylke, c/o SFE Energisekretariatet

SABIMA Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

Samfunns- og næringslivsforskning

SINTEF Energiforskning AS

Småkraftforeninga

Statistisk Sentralbyrå

Statkraft SF

Statnett SF

Statsbygg

Statskog SF

Turistforeningen (DNT)

Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett v/Henrik Bjørnebye

WWF

ZERO