Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Samtlige fylkesmenn

Agder Energi

Aksjonærforeningen i Norge

Asplan Viak AS – KanEnergi

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Bergen Energi AS

BKK AS

Brønnøysundregistrene

Christian Michelsen Research

CICERO

Datatilsynet

Den norske advokatforening

Den Norske Turistforening

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Distriktenes energiforening - Defo

E-CO Energi

Ecohz AS

Elklagenemnda

Energi Norge

Energibrukerne

Enova SF

Esso Norge AS

Finansdepartementet

Finansforbundet

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Fortidsminneforeningen

Framtiden i våre hender

Fred Olsen Renewables

Fridtjof Nansens Institutt

Friluftslivets Fellesorganisasjon

Greenpeace Norge

Greenstream Networks

Handelshøyskolen BI

Havgul AS

HG Capital, Commerzbank, DNB Bank, Vasa Vind, Zephyr AS

Huseiernes Landsforbund

Hydro Energi AS

ICAP Energy AS

IFE – Institutt for energiteknikk

Innovasjon Norge

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Konkurransetilsynet

Kommunesektorens organisasjon - KS

KS, v/Bedrift

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner

Lyse Produksjon

Markedskraft AS

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Nordpool NASDAQ OMX

Nord Pool Spot

Norges Bank

Norges Bondelag

Norges forskningsråd

Norges Handelshøyskole

Norges Miljøvernforbund

Norges Skogeierforbund

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet - NTNU

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Bioenergiforening - NOBIO

Norsk bonde- og småbrukarlag

Norsk Energi

Norsk Hydro ASA

Norsk Fjernvarme

Norsk Industri

Norsk institutt for naturforskning

Norsk institutt for skog og landskap

Norsk institutt for vannforskning

Norsk Miljøkraft AS

Norsk olje og gass

Norsk Petroleumsinstitutt

Norsk solenergiforening

Norsk Teknologi

NORWEA

NOS Clearing ASA

NTE Energi

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO

Oljedirektoratet

Samarbeidande Kraftfylke

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold - SABIMA

Samarbeidsrådet for naturvernsaker

Sametinget

Sarepeta Energi AS

SCATEC

Seatower AS

SINTEF Energiforsking AS

Skattedirektoratet

Småkraft AS

Småkraftforeninga

Statistisk sentralbyrå

Statkraft SF

Statnett SF

Statoil ASA

Statskog SF

Sway AS

TrønderEnergi Kraft

Universitetet for miljø og biovitenskap

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Utenriksdepartementet

Vestavind Kraft AS

WWF-Norge

Zero

ØKOKRIM