Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er departementets fagdirektorat innenfor energi- og vannressursforvaltning. NVE er organisert med fire fagavdelinger og en sentral stab ved hovedkontoret i Oslo:

  • Energi 
  • Konsesjon
  • Hydrologi
  • Skred og vassdrag 

NVE har fem regionkontorer som er lokalisert i henholdsvis Hamar, Tønsberg, Førde, Trondheim og Narvik.

NVE har ansvar for å forvalte de innenlandske energiressursene, og er nasjonal reguleringsmyndighet for elektrisitetssektoren. NVE har ansvar for å forvalte Norges vannressurser og ivaretar de statlige forvaltningsoppgavene innen flom- og skredforebygging. NVE er engasjert i forskning og utvikling, internasjonalt utviklingssamarbeid og er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.  

NVE styrer sin virksomhet etter fem hovedmål:

  • Sikre en helhetlig og miljøvennlig forvaltning av vassdragene
  • Sikre en effektiv og kunnskapsbasert konsesjonsbehandling av anlegg for produksjon og overføring av energi
  • Sikre effektiv produksjon, overføring, omsetning og bruk av energi
  • Påse at beredskapen i kraftforsyningen er god
  • Bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredrisiko”

Tildelingsbrev til NVE

Tildelingsbrev for 2014

Tildelingsbrev for 2013

Tildelingsbrev for 2012

Tildelingsbrev for 2011

Tildelingsbrev for 2010

Tidligere års tildelingsbrev  

Økonomiforvaltning i NVE

Instruks for økonomiforvaltning i NVE

Lenke

Nettsiden til NVE