Høringsinstanser

NOU 2002: 17 helikoptersikkerheten på norsk kontinentalsokkel delutredning nr. 2

Statsministerens kontor
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Finansdepartementet
Fiskeridepartementet
Forsvarsdepartementet
Justisdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Sosial- og helsedepartementet
Utenriksdepartementet

Arbeidstilsynet
Luftforsvaret
Konkurransetilsynet
Luftfartsverket
Luftfartstilsynet
Oljedirektoratet
Det norske meteorologiske institutt
Sjøfartsdirektoratet
Toll- og avgiftsdirektoratet
Statskonsult

Norsk Flygelederforening
Norges Flygerforbund
Norske Helikopteransattes Forbund
Norsk Olje- og petrokjemisk fagforbund
Norsk Flyteknikerorganisasjon
Oljearbeidernes Fellessammenslutning
Flyselskapenes Landsforening
Oljeindustriens Landsforening

SINTEF Teknologiledelse
Kongsberg Defence & Aerospace AS
Veritas

Yrkesorganisasjonens sentralforbund (YS)
Landsorganisasjonen (LO)
Akademikerne
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

CHC Helikopter Service AS
Norsk Helikopter AS
NorCopter AS
Airlift AS

Amerada Hess Norge A/S
BP Amoco Norge AS
Statoil ASA
Esso Exploration and Production Norway A/S
Mobil Development Norway A/S
Norsk Agip A/S
Norsk Chevron AS
Norsk Hydro Produksjon a.s.
Norsk Conoco A/S
A/S Norske Shell
Phillips Petroleum Co.
RWE-DEA Norge AS
TotalFinaElf Exploration Norge AS
TotalNorge AS
Petoro AS