Høyringsinstansar

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Samferdselsdepartementet

Høyringsbrevet er sendt:

Departementa
Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund
Bilimportørenes Landsforening
Bioteknologinemnda
Datatilsynet
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Domstolsadministrasjonen
Forbrukerombudet
Forsvarergruppen av 1977
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Helsedirektoratet
Høgskolen i Nord-Trøndelag, avdeling for trafikklærerutdanning
Høgsterett
Kommunenes Sentralforbund
Kongelig Norsk Automobilforbund
Lagmannsrettane
Landsforeningen for trafikkskadde
Landsorganisasjonen i Norge
Motorførernes Avholdsforbund
Nasjonalt Folkehelseinstitutt
Norges Automobilforbund
Norges Bilbransjeforbund
Norges Forsikringsforbund
Norges Handikapforbund
Norges Juristforbund
Norges Lastebileier-Forbund
Norges Lensmannslag
Norges Taxiforbund 
Norges Turbileierforbund
Norsk Bilsportforbund
Norsk Motorcykkel Union
Norsk Trafikkmedisinsk Forening
Norsk Transportarbeiderforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Opplysningsrådet for vegtrafikken
Oslo politidistrikt
Politiembetsmennenes Landsforening
Politiets Fellesforbund
Politidirektoratet
Riksadvokaten
Sivilombudsmannen
Sosial- og helsedirektoratet
Statens havarikommisjon for transport
Statens institutt for rusmiddelforskning
Statens legemiddelverk
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Tingrettane i Oslo, Bergen og Trondheim
Transportbedriftenes Landsforening
Transportøkonomisk institutt
Trygg Trafikk
Universiteta i Oslo, Bergen og Tromsø
Utrykningspolitiet
Yrkestrafikkforbundet