Høringsinstanser

Samferdselsdepartementet sender på høring et utkast til gebyrforskrift for tilsyn med tau- og kabelbaner. Høringsfristen er 23. desember 2012.

Disse er bedt om å avgi høringsuttalelse:

Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Forsvarsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Miljøverndepartementet
Statens jernbanetilsyn
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Statens bygningstekniske etat
Norsk Akkreditering
Det norske Veritas
Telenor
Alpinanleggenes landsforening (ALF)
Norske Tau- og Kabelbaners Forening (NTKF)