Del 5: Bidrag til lokale...

Del 5: Bidrag til lokale brannvesen fra Statens vegvesen

Brannvernloven og dimensjoneringsforskriften setter generelle krav til utstyr og kompetanse i det enkelte brannvesen basert på risiko i kommunen.

Tolkningen av gjeldende brannvernlov gir ikke hjemmel for å kreve at tunneleier skal bidra til å oppgradere det lokale brannvesen i forhold til den økede risiko som tunnelen kan utgjøre.

Statens vegvesen kan likevel være åpen for at det kan ytes bidrag til finansiering av røykvernutstyr med lang brukstid, eventuelt som et alternativ til tekniske tiltak i tunnelen, samt opplæring i bruk av røykvernutstyr.

Ved Statens vegvesens vurdering av om det skal ytes bidrag er følgende momenter aktuelle:

  • Liten kommune
  • Ikke krav til tilsvarende røykvernutstyr for andre objekter
  • Innsatstiden er under 30 minutter

Når det gjelder bidrag til utstyr til brannvesenet, skal ikke tunneleier belastes for mer enn det som er nødvendig for sikkerheten i tunnelen.

Statens vegvesen kan kreve at brannsjefen gir en kritisk vurdering av om det er mulig å gjennomføre innsats for å redde liv, eller om den kun kan omfatte opprydding og sanering.

Veiledningen om brannsikkerhet i vegtunneler gir også en beskrivelse av tilrettelegging av innsats fra brannvesenet.

I vegtunnelnormalen er det nevnt et punkt der bidrag til lokalt brannvesen kan være et alternativ til utrustning i selve tunnelen. Vegtunnelnormalen overlater til lokale vurderinger å avgjøre om framføring av vann bør skje ved at det etableres uttak for brannvann i tunnelen eller om Statens vegvesen skal bidra til innkjøp av vanntankvogn til brannvesenet. Dette må skje i dialog mellom Statens vegvesen og det lokale brannvesen. (jf. vegtunnelnormalen, HB 021)

Til toppen