Prøveordning for å drive chartertrafikk på hele det nasjonale jernbanenettet

Prøveordning for å drive chartertrafikk på hele det nasjonale jernbanenettet

Fastsatt ved kongelig resolusjon 17. desember 2004

Med hjemmel i jernbaneloven § 8, og på nedennevnte vilkår gis Ofotbanen AS en midlertidig tilgang til å trafikkere hele det nasjonale jernbanenettet for chartertrafikk fram til 31. desember 2005:

1
Det er en forutsetning for tilgangen at Ofotbanen AS søker Statens jernbanetilsyn om å få utvidet sin tillatelse til å drive persontransport på hele det nasjonale jernbanenettet, og får innvilget dette.

2
Tilgangen gir i seg selv ikke rett til ruteleier, og det må søkes Jernbaneverket om ruteleier for å utøve tilgangsrettigheten. Slik trafikk har ikke prioritet i ruteplanprosessen.

3
Prøveordningen omfatter bestilte turer fra en enkeltstående oppdragsgiver som har den økonomiske risikoen for opplegget, og hvor startstedet og bestemmelsesstedet skal være bestemt av ham. Slike turer skal ikke være åpne for bestilling direkte hos jernbaneforetaket på individnivå. Turene kan bare omfatte transport fra et bestemt (avtalt) sted til et annet og hvor avstigning og påstigning underveis ikke er tillatt. Turene skal ikke være regelmessige, og skal heller ikke skje i konkurranse med rutegående persontrafikk. Departementet avgjør i tvilstilfelle hva som omfattes av prøveordningen.

4
Ofotbanen AS rapporterer til Samferdselsdepartementet innen 1. september 2005 om antall charteroppdrag de har utført i perioden med angivelse av tiden for de ulike oppdrag, hvem som er oppdragsgivere, hvilke strekninger denne trafikken er utført på, samt antall passasjerer på hver tur.

5
For tilgangen gjelder de bestemmelser som til enhver tid er fastsatt i eller med hjemmel i jernbaneloven.

6
Samferdselsdepartementet kan forlenge prøveordningen i inntil et år, fram til 31. desember 2006. Prøveordningen berører ikke den tilgang som Ofotbanen AS har på Ofotbanen, Narvik – Riksgrensen.

Til toppen