Forord


Den norske IT-veien - Bit for bit

Forord

Den raske og gjennomgripende utviklingen innen informasjonsteknologien er i ferd med å endre vår hverdag. Vi står midt oppe i en utvikling som i historisk perspektiv kan sammenlignes med overgangen fra jordbrukssamfunnet til industrisamfunnet.

Informasjonsteknologiens endringer er gjennomgripende. Den skaper nye muligheter i kunnskapsformidlingen. Gir oss nye produkter. Endrer organiseringen av produksjon og administrasjon. Den opphever avstander og vil binde land og regioner sammen på en ny måte.

Informasjonsteknologien er dynamisk. Den kan gi raske og store forandringer når den tas i bruk. Den utfordrer tenkningen omkring personvern, opphavsrett og konkurranseregler på en ny måte.

Informasjonsteknologien utvikles raskt. Det som er nytt i dag kan være foreldet i morgen. Det gjør veien fra visjon til virke kort, men mer krevende.

Nettopp fordi utviklingen er så gjennomgripende, dynamisk og går så hurtig, er det behov for et sterkt og bredt engasjement fra det offentlige i samspill med næringsliv og arbeidsliv.

I denne rapporten har vi søkt å beskrive utviklingen innen informasjonsteknologien, skissere de muligheter og utfordringer den reiser på sentrale områder og peke på konkrete tiltak som bør settes inn. Vårt utgangspunkt har vært at Norge må ta informasjonsteknologien i bruk på en måte som underbygger Regjeringens mål om et tryggere og mer rettferdig samfunn med arbeid for alle og økt livskvalitet for den enkelte. Rapporten skal danne grunnlag for en samordnet norsk IT-politikk.

I Norge har vi et godt utgangspunkt for å gå videre i informasjonsalderen. Vi har tradisjon for et aktivt samarbeid og samspill mellom det offentlige og næringslivet. På mange områder ligger vi i front når det gjelder å ta informasjonsteknologien i bruk. Dette utgangspunktet har ikke kommet av seg selv. Mange tiltak har vært omstridte. Slik vil det også være fremover.

Det er viktig at flest mulig kan ta del i debatten om informasjonsteknologiens rolle i samfunnsutviklingen. Derfor er denne rapporten skrevet slik at den skal kunne nå mange.

Forandring skaper ikke bare muligheter, det skaper også utrygghet. Men det er ikke et alternativ å la være å ta informasjonsteknologien i bruk. Det ville føre til at Norge sakket akterut som industrinasjon og undergrave våre muligheter for å sikre verdiskapningen, sysselsettingen og velferden.

Vi kan ikke velge bort informasjonsteknologien. Men vi kan velge å gripe de mulighetene den gir og aktivt ta tak i de utfordringer den reiser. Den norske lT-veien må legges bit for bit gjennom et samarbeid mellom myndigheter, næringsliv, organisasjoner og befolkningen.


[Innhold][forrige][neste][ordliste]


Oppdatert 19 januar 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen