2.7 Offentlig sektor - fremtidsrettet tradisjonsbærer


Den norske IT-veien - Bit for bit.

2.7 Offentlig sektor - fremtidsrettet tradisjonsbærer

Staten, fylkeskommuner og kommuner må bruke informasjonsteknologien til å løse oppgavene på bedre og mer brukervennlige måter. Det offentlige må arbeide systematisk for å samordne sine datasystemer slik at informasjon kan utveksles på tvers av etater og forvaltningsnivåer. Offentlig sektor skal være både en krevende kunde og en god samarbeidspartner for informasjonsteknologibransjen. Offentlig sektor kan bidra til utviklingsprosjekter som kan hjelpe norsk næringsliv til å ligge i fremste rekke når det gjelder informasjonsteknologi.

Offentlig sektors størrelse og rolle som myndighet, tjenesteyter og bruker gjør at den vil spille en svært viktig rolle i utviklingen av informasjonssamfunnet. Offentlig sektor må gå foran i bruk av informasjonsteknologi. Internt i forvaltningen er det helt nødvendig å frigjøre ressurser til utbygging av tjenestene på områder hvor behovene ikke dekkes godt nok, og hvor de vokser. Enkelt sagt kan vi ikke bruke flere mennesker enn helt nødvendig til offentlig administrasjon og produksjon, når vi mangler mennesker til å behandle syke og pleietrengende. Der offentlig forvaltning er i direkte kontakt med næringsliv og publikum, vil forbedringer påvirke effektiviteten i det private direkte. Dette ser vi for eksempel i tollvesenet der elektronisk tolldeklarering har gitt store kostnadsreduksjoner også for næringslivet.

Informasjonsteknologiens muligheter for kommunikasjon må utnyttes til å bedre samarbeidet mellom etater i stat og kommune og til å forbedre saksbehandlingen. Et første skritt må være å sørge for sammenkobling i ett standardisert forvaltningsnett, slik at elektronisk kommunikasjon kan tas i bruk over alt. Bruk av informasjonsdatabaser i og utenfor det offentlige gjør at mer informasjon kan bringes til veie raskere enn før. Ved behov kan det gjennom datanett føres en dialog med ekspertmiljøer eller andre som bør trekkes inn i saksbehandlingen.

Offentlige etater løser sine oppgaver bedre og til lavere kostnad ved bruk av informasjonsteknologi. Innføring av elektronisk saksbehandling, økt bruk av elektronisk post i kommunikasjon og mer systematisk organisering av informasjon i databaser for bruk på tvers av sektorgrenser, kan gi ytterligere forbedringer.

Det offentlige må bli en krevende kunde for norsk informasjonsteknologinæring. Gjennom forsknings- og utviklingskontrakter må det offentlige bidra til at norske bedrifter kan ligge langt fremme når det gjelder produktutvikling.

[Boks 4-1] Informasjonsnettene i det offentlige

Forbedring og fornyelse

Det er fortsatt mye å hente for offentlig administrasjon når det gjelder kostnadsreduksjon, kvalitetsheving og tempo i saksbehandlingen. Publikumsbetjening kan i en del tilfeller bedres ved å etablere felles kontor for flere etater. Spesialisttjenester kan tilbys fra disse ved direkte elektronisk tilgang til etatssystemene. Samhandlingen med brukerne forbedres ved at søknader og bestillinger, meldinger og ytringer sendes elektronisk.

Organiseringen i det offentlige har i stor grad vært basert på at etater som har hovedansvaret for et samfunnsområde, også disponerer virkemidlene for å løse oppgavene. Flere og flere ser at påvirkning og årsakssammenhenger i stor grad går på kryss og tvers. Noen av de tiltak som har størst effekt for helsesektoren, kan ligge i andre sektorer som samferdsels- eller ernæringsområdet.

Både generell lovgivning, særlovgivning og forvaltningens interne regelverk setter rammer for bruk av informasjonsteknologi og forvaltning av offentlig informasjon. Mye av dette regelverket er utformet uten tanke på bruk av informasjonsteknologi og bør derfor gjennomgås og revideres slik at det ikke legger unødige hindringer for fornuftige måter å løse oppgavene på.

Informasjonsteknologien fører til at stadig flere virksomheter omdannes til å bli mer typiske kunnskaps- og læringsorganisasjoner. Dette krever mer fleksible strukturer og muligheter for prosjektorientert oppgaveløsning. Hierarkiene reduseres og erstattes av samarbeid i nettverk. Denne utviklingen vil også kunne nødvendiggjøre større organisasjonsendringer. Dette skaper ekstra store utfordringer for organisasjons- og ledelsesutviklingen i offentlig sektor. Virksomhetene må gis større frihet til å endre organisasjonen .

[boks 4-2]

Offentlige servicekontorer

Tradisjon og verdigrunnlag utfordres

Med informasjonsteknologi kan utredning og saksbehandling skje langt mer samvirkende og tettere enn tidligere med fortløpende kommunikasjon frem og tilbake. Slike arbeidsformer kan sette en del av de klassiske verdiene som har preget offentlig sektor, på prøve. Den enkelte medarbeider har klart opptrukne fullmaktsgrenser. Med mer kommunikasjon på tvers, blir det en utfordring å opprettholde ansvars- og fullmaktsstrukturene. Det gjelder å finne former for anvendelse av informasjonsteknologi som ikke krenker verdier som rettsikkerhet, likebehandling og forutsigbarhet.

Innen hvert myndighetsområde har det vært vanlig å dokumentere hvordan kommunikasjon og påvirkning av saker skjer. Utstrakt bruk av informasjonsteknologi gjør det mer krevende å oppfylle det tradisjonelle dokumentasjonskravet. Endring av rutiner må ikke skje på bekostning av innsyn og åpenhet i offentlighetsloven som er viktige verdier. Uten bevissthet om dette vil teknologien kunne lede til skjerming av offentlig informasjon. Men informasjonsteknologien kan også gjøre forvaltningen mer åpen og tilgjenglig. Databaser med rettighetsinformasjon, offentlige utredninger, meldinger, postjournaler, politiske beslutninger og statistisk informasjon og data som kan utnyttes av næringslivet, kan gjøres tilgjengelig i nettene. For å få dette til må man ha en samordnet informasjonspolitikk der også pris- og kostnadsspørsmålene er avklart.

Samvirke mellom stat og kommune

Informasjonsteknologien gjør det mulig å få til bedre samvirke mellom statlig og kommunal forvaltning. Oppdelingen av offentlig sektor i tre forvaltningsnivåer - stat, fylkeskommune og kommune - og organisering i ulike etater må ikke bli et hinder for å utnytte teknologiens muligheter. Utgangspunktet må være oppgavene som skal løses. Der flere etater eller flere forvaltningsnivåer må samarbeide, vil dette gå lettere når de ulike nettene i forvaltningen er samordnet og kan snakke sammen. Forbedret samvirke mellom stat og kommune må skje innenfor rammene til det kommunale selvstyre.

[IT i kommunesektoren - utvikling 1990-1994 (graf)]

Informasjonsteknologi i kommunesektoren, 1990, 1992, 1994. (Kilde: Kommunenes Sentralforbund.)

[IT i staten, utvikling i 1988 - 1995 (graf)]

Informasjonsteknologi i staten, 1988, 1991, og 1995. (Kilde: Statskonsult)


[innhold][forrige][neste][ordliste]


Oppdatert 9 januar 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen