3. Bedre utnyttelse av...


Den norske IT-veien - Bit for bit

3. Bedre utnyttelse av informasjonsteknologi i Norge

3.1 Med mål og mening

Regjeringens mål er et tryggere og mer rettferdig samfunn med arbeid for alle og økt livskvalitet for det enkelte menneske. For å nå dette målet trekker Regjeringen i langtidsprogrammet opp en politikk som skal gi økt verdiskaping, sikre en rettferdig fordeling og gi den enkelte mulighet til å bruke sine evner og kunnskaper gjennom aktiv deltakelse i samfunnet.

Statssekretærutvalget ser utnyttelse av informasjonsteknologien i denne sammenhengen. Riktig anvendt kan informasjonsteknologi være en viktig kilde til økonomisk utvikling, økt sysselsetting, en mer effektiv og kvalitativt bedre offentlig sektor, og gi den enkelte større muligheter. Når vi tar i bruk informasjonsteknologi som hjelpemiddel, må vi bygge på norsk kultur og samfunnsform.

Den nye teknologien bærer i seg flere motstridende utviklingstrekk. Den kan virke sentraliserende ved at store informasjonsmengder og oppgaver kan håndteres ett sted. Samtidig kan den virke desentraliserende fordi de geografiske avstandene i flere sammenhenger får mindre betydning - mange kan få tilgang til samme kunnskap og tjenester. Den kan gi større tilgjengelighet og åpenhet ved at elektronisk kommunikasjon tas i bruk, men kan samtidig medføre dårligere tilgjengelighet dersom tradisjonelle kanaler avvikles. Den kan legge grunnlag for fleksible og konkurransedyktige enheter gjennom økt spesialisering. Samtidig kan den virke oppsplittende ved at store organisasjoner stykkes opp i små selvstendige enheter som inngår i nettverk.

Myndighetene og næringslivet må inngå et samarbeid for å sikre at Norge blir i stand til å utnytte de muligheter informasjonsteknologien gir for bedre konkurransekraft gjennom bedre organisering, effektivisering og nye produkter. Hele landet skal ha tilgang til de samme grunnleggende teletjenestene av høy kvalitet til lavest mulig pris. Det skal legges vekt på å finne løsninger som gjør det enkelt for forbrukerne å ta i bruk nye tjenester, og som gjør det lett å orientere seg i markedet. Enerett på teletjenester er ikke lenger et egnet virkemiddel for å nå opptrukne mål. Regulert konkurranse er nødvendig for effektiv bruk av ny teknologi, for billigere tjenester og for utvikling av nye produkter. I dette perspektivet må personvern, forbrukerhensyn og sikkerhetsrutiner videreutvikles.

Bruken av informasjonsteknologi i det offentlige må styres slik at den understøtter den frie adgangen til informasjon og informasjonsutveksling og den enkeltes adgang til medinnflytelse. Informasjonsteknologi må bidra til en åpnere offentlige sektor, både gjennom økt tilgjengelighet og gjennom bedre muligheter for innsyn. Den skal medvirke til personlig utvikling ved å understøtte den enkelte i arbeid og i fritid. Økt bruk av informasjonsteknologi må utnyttes til å skape et bedre samfunn for alle. Informasjonsteknologi skal bidra til mer effektiv ressursbruk i offentlig sektor og muliggjøre bedre tjenester. Som stor og avansert bruker skal staten være et lokomotiv i norsk IT-utvikling og bidra til å skape tilstrekkelig med brukere for nye løsninger.


[innhold][forrige][neste][ordliste]


Oppdatert 5 januar 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen