3.2 I tospann for fremtiden


Den norske IT-veien - Bit for bit

3.2 I tospann for fremtiden

Informasjonsteknologien kommer til å påvirke alle sektorer i samfunnslivet mer og mer, enten vi vil eller ei. De land som evner å ta informasjonsteknologien i bruk på en offensiv og positiv måte, vil kunne få et forsprang i den internasjonale konkurransen. Dette må være utgangspunktet for vår politikk og for arbeids- og oppgavefordeling mellom privat og offentlig sektor. I forhold til mange andre land ligger norsk offentlig sektor langt fremme i bruken av informasjonsteknologi. I tillegg er samarbeidsformene mellom offentlig og privat sektor i Norge velutviklet. Forutsetningene for et aktivt offentlig engasjement i norsk IT-politikk er derfor til stede. I den norske tilnærmingen vil staten og kommunesektoren spille viktige roller som brukere og lokomotiver for utviklingen og som samarbeidspartnere med næringslivet for å fremme en utvikling ut fra felles interesser.


Politikk 3.2.1Næringslivet inklusive de statlig eide virksomhetene vil ha ansvaret for infrastrukturutbyggingen, egen produkt- og forretningsutvikling samt kompetanse og kunnskapsoppbygging i egen virksomhet.

Næringslivet har selv ansvar for å ta i bruk, følge med på utviklingen, se mulighetene og utnytte det potensialet som informasjonsteknologien gir. Nye markeder skyter fart som følge av den teknologiske utviklingen og gir muligheter for vekst og verdiskaping. Bedriftenes evne til omstilling og nyskaping er avgjørende for om norsk næringsliv klarer å utnytte dette. Det gjelder hele bredden av norsk næringsliv, fra tjenesteytende næringer til tradisjonelle industribransjer og den nye informasjonsindustrien. Informasjonsteknologiindustrien har en særlig viktig rolle som utvikler og leverandør av konkurransedyktige løsninger til bedrifter, offentlig sektor og forbrukere.

En bred forsknings- og teknologibase er viktig for å lykkes med IT-basert verdiskaping. På dette området er samarbeide mellom det private og offentlige særlig viktig. Det er av avgjørende betydning at næringslivet engasjerer seg aktivt i forsknings- og utviklingsarbeid og deltar på områder som faller sammen med egne prioriterte mål.

Innføring av informasjonsteknologi i arbeidsprosessene påvirker kravene til arbeidstakernes kompetanse. Den teknologiske utviklingen fordrer en kreativ og tilpasningsdyktig arbeidsstyrke. Bedriftene må ta et aktivt ansvar for kompetansehevings- og opplæringstiltak for sine ansatte.

Bransjeorganisasjonene har en viktig rolle i å informere, motivere og engasjere bedriftene til å ta i bruk informasjonsteknologien. Det er en særlig utfordring å hjelpe de mange små og mellomstore bedriftene uten egen kompetanse til å utnytte mulighetene for mer effektive rutiner, bedre organisering og samarbeid. Som bindeledd for bedriftene kan de bidra til at konstruktive samarbeidsformer etableres.


Politikk 3.2.2Myndighetene har ansvar for rammebetingelser og regelverk, for utdanning, kompetanseutvikling, forskning og utvikling, og for utvikling av offentlig sektor som avansert IT-bruker og krevende kunde.

Myndighetenes hovedoppgave vil være å sikre at samfunnsmessige hensyn ivaretas gjennom lovverk og reguleringer. Rammebetingelser og regelverk på viktige områder som telekommunikasjon, medier, personvern, datasikkerhet og opphavsrett, skal sikre alle tilgang til nye produkter og tjenester og fremme reell konkurranse.

Det offentlige har et hovedansvar innenfor utdanning og langsiktig kompetanseutvikling. Et grunnleggende høyt kunnskapsnivå i befolkningen er en nødvendig forutsetning for å kunne høste gevinstene av informasjonsteknologien. Tilbudet i skole- og utdanningssektoren må gjøre elever og studenter i stand til å mestre de nye kunnskaps- og ferdighetskravene. Grunnleggende langsiktig forskning og kunnskapsutvikling må håndteres i universitets- og høgskolesektoren. Det offentlige virkemiddelapparatet rettet mot næringslivet og instituttene er viktige supplement til bedriftenes forskning og kompetanseoppbygging.

Generelt er det knyttet risiko til både private og offentlige IT-satsinger. Brede satsinger innen utdanning og grunnleggende forskning er imidlertid robuste overfor uventede vendinger i teknologiutviklingen, og må inngå med nok tyngde i en hvilken som helst IT-strategi.

Det offentlige har en viktig rolle som avansert bruker av informasjonsteknologi og krevende kunde for næringslivet. En effektiv og brukervennlig offentlig sektor er viktig både for norsk næringsliv og alle brukere av offentlige tjenester. Offentlig sektor må derfor ligge langt fremme i å utnytte informasjonsteknologiens muligheter i helsevesenet, samferdsel, offentlig administrasjon og i arbeidet med å ivareta miljøhensyn og å sikre åpenhet i forvaltningen. Det kan gi lavere kostnader, høyere kvalitet og bedre tilgjengelighet på offentlige tjenester. Offentlige etater har også et ansvar for å samarbeide med norske bedrifter om avanserte pilotprosjekter. Det er vesentlig for å fremme næringsutvikling og eksport.

Myndighetene har ansvar for å møte informasjonssamfunnets utfordringer i kultursektoren og i spørsmål om likestilling. I denne sammenheng er det myndighetenes oppgave å sikre likeverdige tilbud og deltakelse og å ivareta en sosial utvikling av informasjonssamfunnet.

Samarbeidsformene og rollefordelingen mellom det offentlige og private vil kunne endre seg over tid. Mange nye anvendelser, eksempelvis elektronisk dokumentutveksling mellom offentlige etater og bedrifter, krever at myndighetene har en aktiv rolle i starten. Når nye anvendelser har nådd en kritisk størrelse, er myndighetenes viktigste oppgave å lage rammebetingelser som stimulerer til videre næringsutvikling, og ivareta viktige hensyn gjennom regelverkene .

[Boks 3-1]

Norge verdensledende på datalagring


[innhold][forrige][neste][ordliste]


Oppdatert 5 januar 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen