3.5 Lære for å bruke - bruke for å lære


Den norske IT-veien - Bit for bit

3.5 Lære for å bruke - bruke for å lære


Politikk 3.5.1Elever og lærere i norsk utdanning må bli personlige brukere av informasjonsteknologi slik at de kan utnytte den i læring, arbeid og fritid.

For å få god effekt av informasjonsteknologien er det viktig at næringsliv og offentlig sektor er i stand til å utnytte den til effektivisering av produksjon og nye produkter, til organisering og til samarbeid. Der det er relevant, må ansatte på alle nivåer, ikke minst på ledernivå, ha tilstrekkelig gode kunnskaper om teknologien. Det er også viktig at informasjonsteknologien blir et personlig hjelpemiddel for å oppnå tilfredsstillende bruk og utnyttelse av den samme teknologien.

Tiltak 3.5.1aBruk av informasjonsteknologi som pedagogisk hjelpemiddel bør prioriteres, slik at den utnyttes i alle fag og emner der det er naturlig.

Vi er inne i en samfunnsutvikling som stiller økende krav til omstillingsdyktighet og evne til å ta i bruk nye kunnskaper og ferdigheter. Informasjonsteknologi i læringsprosessene kan på mange områder bidra til helt nye læringsformer gjennom det at elevers og studenters nysgjerrighet og forskertrang stimuleres. Fra en situasjon der læreren stiller spørsmålene og elevene skal svare, kan elevene, f.eks. gjennom tilgang til og bruk av verdensomspennende datanett, stille spørsmålene og deretter bruke informasjonen på nye måter.

Tiltak 3.5.1bNorske elever, studenter og lærlinger på alle nivåer bør få en grunnleggende forståelse av og ferdigheter i bruk av informasjonsteknologi. Det er spesielt viktig å sikre at jenter motiveres til å ta i bruk informasjonsteknologien.

Elever, studenter og lærlinger må sikres kunnskaper, ferdigheter og forståelse i bruk av informasjonsteknologi. Uten slike kunnskaper vil norske kandidater risikere å bli mindre konkurransedyktige enn utenlandske kandidater på et mer og mer internasjonalt arbeidsmarked enn utenlandske kandidater. Undervisningen på de forskjellige nivåer må henge sammen, slik at opplæringen på høyere nivå kan bygge videre på opplæringen på lavere nivå.

Tiltak 3.5.1cDet bør iverksettes forsknings-, forsøks- og utviklingarbeid for å få frem mer kunnskap om hvordan informasjonsteknologien kan utnyttes i læringsprosessene, og hva konsekvensene av utstrakt bruk vil være.

Kunnskapene om resultatene av bruk av moderne informasjonsteknologi i undervisningen er mangelfulle. Det er langt fra tilstrekkelig bare å plassere ut datamaskiner i klasserom og håpe at man skal finne frem til nyttige anvendelser. Bruk av informasjonsteknologi som pedagogisk hjelpemiddel må følges opp med systematisk arbeid med pedagogisk teori og praksis på området. Norske pedagogiske tradisjoner og verdier må vektlegges. Norsk informasjon og norsk kultur må også være synlig på de internasjonale datanettene. I den omfattende internasjonale utviklingen av elektronisk baserte læremidler må også norske forlag, programvarehus og innovatører ta aktivt del.

Tiltak 3.5.1dNorske utdanningsinstitusjoner på alle nivåer bør gis tilbud om tilknytning til nasjonale og internasjonale datanett.

Det er etablert tilgang til internajonale nettverk for alle universiteter og høgskoler. Norge har vært langt fremme på dette området. Nå må det sørges for at resten av utdanningssektoren også får rimelig tilgang til nettene til samme kostnad uavhengig av geografisk plassering .

[Boks 3-7]

Nordisk skoledatanett


Politikk 3.5.2Den voksne befolkningen må få muligheter til å tilegne seg nødvendige kunnskaper om og ferdigheter i bruk av informasjonsteknologi.
Tiltak 3.5.2aNæringsliv og arbeidsgivere i offentlig sektor må ta et ansvar for å iverksette nødvendig kompetanseutvikling på IT-området.

Kontinuerlig kompetanseutvikling for ansatte og et særlig løft innen informasjonsteknologi er helt avgjørende nå som informasjonssamfunnet vokser frem.

Tiltak 3.5.2bFjernundervisningstilbudet må tilpasses den enkeltes behov for å skaffe seg forståelse og ferdigheter i bruk av informasjonsteknologi.

Det vil ta lang tid før alle arbeidstakere har fått sin grunnutdanning i informasjonsteknologi gjennom skoleverket. Det er derfor avgjørende at også voksne gis et hensiktsmessig tilbud om tilegnelse av nødvendige kunnskaper og ferdigheter, uavhengig av om arbeidsgiver prioriterer slike tilbud eller ikke.

Knapt på noe område går utviklingen så fort som innen informasjonsteknologi. Behovet for oppdatering av kunnskaper og ferdigheter er derfor betydelig. Vi står overfor store utfordringer når alle som har behov for det, skal gis nødvendig etterutdanning i løpet av få år.

[Skoler som har planer for bruk av IT i 1995. Prosent (graf)]

Skolers planer for bruk av IT i 1995. (Kilde: SSB Bruk av edb i skolen 1995)


[innhold][forrige][neste][ordliste]


Oppdatert 9 januar 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen