3.7 Informasjonsteknologi i arbeidslivet


Den norske IT-veien - Bit for bit

3.7 Informasjonsteknologi i arbeidslivet


Politikk 3.7.1Myndighetene og næringslivs- og arbeidstakerorganisasjonene må samarbeide nært om hovedutfordringene som følger av økt utbredelse og mer integrert bruk av informasjonsteknologi. Det etablerte samarbeidet mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden om innføring av og omstilling med informasjonsteknologi må føres videre.

Innføring av informasjonsteknologi endrer både arbeidsmønster og -innhold. Produksjonen effektiviseres og administrative oppgaver legges betydelig om. Alt arbeid knyttet til innsamling, behandling og utsending av informasjon endres vesentlig.

Informasjonsteknologien har gitt nye muligheter for lokalisering av arbeidssteder. Begrepet fjernarbeid eller telependling brukes i flere betydninger: arbeidet utføres i et lokale geografisk adskilt fra arbeids- eller oppdragsgiver, telekommunikasjon og post benyttes i stedet for personlig kontakt på arbeidsplassen, fjernarbeideren benytter datateknologi for bearbeiding og overføring av informasjon.

Denne formen for arbeidsorganisering gir positive muligheter for spredning av arbeidsplasser og for individuelle tilpasninger. Fjernarbeid kan imidlertid også gi negative virkninger for den enkelte arbeidstaker, for arbeidsmiljøet og for det arbeidsrettslige kontraktsvernet. Fjernarbeid kan forsterke eksisterende forskjeller mellom kvinner og menn og mellom distrikter og sentrale strøk. Utviklingen stiller oss derfor overfor store utfordringer når det gjelder hvordan vi skal organisere arbeidet i fremtiden.

Tiltak 3.7.1aDet bør iverksettes tiltak for å analysere endringer som følger av omlegging til nye organisasjonsformer med innføring av informasjonsteknologi og kommunikasjonsløsninger.

Foreløpig vet vi ikke hvilken utbredelse telependling vil få, og hvor raskt omlegging av arbeidsplasser vil skje. Men en viktig forutsetning for at omstillingen skal skje på best mulig måte, er et godt og aktivt samarbeid mellom næringslivs- og arbeidstakerorganisasjonene og myndighetene. I fellesskap bør de vurdere konsekvensene av endringene og fremme tiltak for å sikre at færrest mulig faller utenfor arbeidsmarkedet. Nye og mer fleksible måter for organisering av bedrifter og arbeidsplasser bør drøftes grundig. Det bør settes i gang arbeid med modeller som bidrar til at arbeidsmiljø og rettigheter ivaretas like godt for fjernarbeidere som for øvrige ansatte.

Tiltak 3.7.1bMyndighetene og partene i arbeidslivet bør vurdere de sosiale, sikkerhetsmessige og arbeidsrettslige forholdene og fremme eventuelle forslag til endringer for økt bruk av telependling og fjernarbeid.

Problemstillinger knyttet til fjernarbeid er for tiden gjenstand for en rekke utredninger og undersøkelser både nasjonalt og internasjonalt. Det er for tidlig å foreslå konkrete tiltak for å møte utfordringene. Det er viktig at de konkrete reguleringspunkter utformes i samarbeid med partene i arbeidslivet. Det eksisterende avtaleverket bør vurderes ut fra de spesielle hensyn som gjelder for telependling. Noen avtaler har forbud mot at arbeid utføres i arbeidstakernes hjem. Det foreligger forslag om både konvensjon og resolusjon om hjemmearbeid og fjernarbeid fra ILO. Dersom disse blir vedtatt, må Norge ta stilling til en eventuell ratifisering.

Næringslivs- og arbeidstakerorganisasjonene har en viktig oppgave i å informere sine medlemmer om utviklingen av informasjonsteknologi og de muligheter og utfordringer som det representerer. Arbeidstakerorganisasjonene oppfordres til å debattere hvordan utviklingen kan møtes, slik at man fremmer en felles satsing på næringsutviklingen og unngår lammende konflikter tilsvarende de man i flere land opplevde i enkelte bransjer i 70- og 80-årene.

Landsorganisasjonen (LO) har nedsatt en arbeidsgruppe som skal utarbeide et informasjonshefte om fjernarbeid. Målsettingen er å belyse teknologiske, organisatoriske, sosiale og arbeidsrettslige problemstillinger og samtidig danne grunnlag for en debatt. Tele- og dataforbundet er representert i arbeidsgruppen under LO og deltar også i en nordisk arbeidsgruppe som skal arbeide med de samme spørsmålene. En ekspertgruppe i EU skal undersøke de sosial følgene av informasjonssamfunnet.

[Bruk av IT- og teleutstyr i arbeidslivet (graf)]

Bruk av IT- og teleutstyr i arbeidslivet . (Kilde: SSB Telenor FoU 1994)


[innhold][forrige][neste][ordliste]


Oppdatert 9 januar 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen