3.8 Offentlig sektor og informasjonssamfunnet


Den norske IT-veien - Bit for bit

3.8 Offentlig sektor og informasjonssamfunnet


Politikk 3.8.1Det skal legges til rette for at elektronisk kommunikasjon blir en vanlig kommunikasjonsform innad i statlig forvaltning. De blant publikum og næringsliv som ønsker det, skal kunne bruke elektronisk kommunikasjon med statlig forvaltning.
Tiltak 3.8.1aDet iverksettes et samlet program fra 1996 som skal legge til rette for at statlig forvaltning på en helhetlig måte skal kunne bruke e-post i intern og ekstern kommunikasjon.

De ulike sidene ved et samlet statlig e-postsystem må avklares, blant annet hvordan intensjonene i offentlighetsloven, journalføringsregler og ulike sikkerhetshensyn skal ivaretas. Forvaltningen må sørge for at de tradisjonelle kommunikasjonsformene ikke svekkes, da disse vil være grunnleggende for deler av befolkningen. I tillegg til personlig kontakt og tradisjonell skriftlig kommunikasjon mellom det offentlige og brukeren skal det legges til rette for elektronisk informasjonsformidling og samhandling. Det vil åpne forvaltningen og stimulere til økt samhandling. Den økte tilgjengeligheten skal komme hele samfunnet til gode, både enkeltpersoner, frivillige organisasjoner, bedrifter og andre.


Politikk 3.8.2Offentlig forvaltning bør systematisk bruke elektronisk informasjon i sitt informasjonsopplegg overfor publikum, medier og næringsliv.

For å nå målet om at offentlig informasjon skal være tilgjengelig for alle, må stat og kommune benytte kanaler som flest mulig har tilgang til. For elektronisk publisering er Internettet en viktig kommunikasjonskanal. Men for å nå flest mulig bør en likevel tilstrebe et bredere utvalg av medier og følge prinsipper for medieuavhengig publisering.

Ett eksempel på en slik tjeneste er en felles elektronisk publikasjon fra regjeringen og departementene: Offentlig Dokumentasjon og Informasjon i Norge (ODIN). Denne tjenesten er nå i prøvedrift. Kommunenes informasjonstjener i regi av Kommunenes Sentralforbund med datterselskaper er et annet eksempel på et pilotprosjekt av denne typen.

Tiltak 3.8.2aRegjeringens og departementenes informasjonstjeneste, ODIN, bør videreutvikles slik at denne på en systematisk og brukervennlig måte gir elektronisk informasjon til publikum og næringsliv.

For å oppnå en systematisk presentasjon av statlig informasjon må det trekkes opp retningslinjer for hva slags stoff som skal presenteres, og hvem som skal ha det redaksjonelle ansvaret. Informasjon om påbud og rettigheter, dvs. lover og forskrifter, er av avgjørende betydning for å styrke den demokratiske prosessen og må derfor ha høy prioritet i ODIN eller annen sammenheng. Elektronisk publisering av statlig informasjon må utvides til å omfattende underliggende etater i tillegg til departementene.

Tiltak 3.8.2bElektroniske informasjonstjenester i forvaltningen og tilsvarende opplegg i kommunal sektor må koordineres med sikte på at den samlede offentlige sektor skal fremstå med en helhetlig og brukerrettet informasjon.

Det må i samarbeid mellom statlig og kommunal sektor trekkes opp retningslinjer med henblikk på å oppnå en systematisk og enhetlig presentasjon av den samlede offentlige informasjon. Befolkningen og næringslivet forholder seg både til statlig og kommunal forvaltning. De nye mulighetene må benyttes slik at offentlig sektor fremtrer mer helhetlig overfor brukerne uavhengig av administrativ inndeling. Offentlig informasjon bør derfor tilrettelegges slik at brukeren på en enkel måte kan søke på et emne uten å måtte vite hvem som er ansvarlig for informasjonen og hvor den er lagret.

En må utnytte de muligheter som elektronisk publisering gir for å bedre informasjonsverdien, men samtidig legge tilrette for medieuavhengig publisering som innebærer at informasjon tilrettelegges på en måte som gjør det enkelt å spre den via flere medier. For å oppnå enhetlighet må den elektroniske publiseringen bygge på etablerte standarder og ikke gjøre bruk av leverandørspesifikke løsninger. Det bør tilrettelegges basisløsninger som følges opp med opplæring og brukerstøtte, for å gjøre det enklere for informasjonstilbydere i offentlig sektor å følge opp disse retningslinjene.

Informasjonsteknologiens muligheter for å gjøre offentlig informasjon tilgjengelig uavhengig av tid og sted bør tas i betraktning ved tilrettelegging av informasjon. De nye mulighetene må også utnyttes til å skape en mer aktiv dialog mellom offentlig sektor og brukerne, og til å gi brukerne bedre innsyn i forvaltningsprosessene.


Politikk 3.8.3Staten må etablere interne nett for samarbeide og samspill mellom de ulike enhetene. Stat og kommune bør i samarbeid etablere et felles forvaltningsnett som legger til rette for samarbeid og samspill mellom alle deler av offentlig forvaltning.

Utviklingen av infrastrukturer og nettverk har allerede kommet langt i flere sektorer. Det er imidlertid et betydelig potensial for mer samarbeid om infrastruktur og anvendelser. De statlige interne nettene og forvaltningsnettet etableres med sikte på effektiv drift i offentlig forvaltning og for at den samlede offentlige forvaltning skal være brukervennlig for publikum og næringsliv.

Tiltak 3.8.3aDet bør iverksettes et program for å videreutvikle eksisterende nett slik at kommunikasjonsbehovene til regjeringen og departementene, de regionale statlige enhetene og de statlige sektorene ivaretas.

Selv om kommunikasjonsmulighetene innenfor staten er gode, er det fortsatt en rekke behov som bør understøttes bedre. Regjeringens og departementenes behov for tett og hurtig samhandling må imøtekommes. Det samme gjelder behovene for tverrgående samordning som også finnes på regionalt nivå. Innenfor denne helheten bør sektorenes nett tilpasses slik at de uten tekniske hindre kan integreres i et helhetlig statlig informasjonsnett. Det er en forutsetning at det i dette arbeidet tas hensyn til regelverk og intensjoner for statlig forvaltning.

Tiltak 3.8.3bDet bør iverksettes et program i samarbeide mellom stat og kommunesektor for å utvikle et felles offentlig forvaltningsnett.

Forvaltningsnettet skal være et logisk elektronisk nett som omfatter hele offentlig sektor. Det skal legge til rette for felles anvendelser slik som elektronisk post, styringskommunikasjon og rapportering mellom stat og kommunesektor og god informasjonsflyt som ledd i saksbehandling. Alle ansatte i offentlig forvaltning, både på statlig og kommunal side, skal kunnne kommunisere med hverandre elektronisk gjennom et forvaltningsnett.


Politikk 3.8.4Informasjonsteknologien skal systematisk brukes til å bedre samhandlingen mellom statsforvaltningen og publikum for å videreutvikle demokratiet.
Tiltak 3.8.4aDet skal iverksettes et program for å vurdere tiltak som gir publikum mulighet til elektronisk kommunikasjon inn mot statlig forvaltning, og der siktemålet er at dette skal inngå i demokratiske beslutningsprosesser.

Det er viktig at statsforvaltningen legger til rette for elektronisk kommunikasjon med befolkningen, næringsliv og organisasjonsliv. Det vil gi mulighet for deltakelse og meningsytring f.eks. gjennom høringer, og vil gi offentlig forvaltning bedre tilgang til informasjon i samfunnet. Spørsmål vedrørende "elektronisk offentlighet" må vurderes blant annet ut fra offentlighetsloven og i lys av rammene for forvaltningens konstitusjonelle ansvar og oppgaver. Også dokumenter som behandles i folkevalgte organer, bør legges ut på nett for å lette tilgjenglighet og kommunikasjon. Hvordan dette innvirker på vårt demokratiske systems virkemåte, bør studeres.


Politikk 3.8.5Elektronisk saksbehandling skal være en normal del av saksbehandlingen i statlig forvaltning. Papir skal gradvis erstattes med elektroniske dokumenter.
Tiltak 3.8.5aDet gjennomføres et program med sikte på at elektronisk saksbehandling skal innpasses i statlig forvaltning.

For å tilrettelegge for elektronisk saksbehandling må lov- og regelverk for saksbehandling og innhenting av saksopplysninger revideres. Elektronisk saksbehandling krever felles prinsipper for elektronisk arkivering og kommunikasjon. Denne tilpasningen må skje i samsvar med offentlighetsloven og journalføringsreglene.

Elektroniske verktøy vil gi raskere saksbehandling, men kan også gi enklere tilgang til sensitiv informasjon. Arbeidet med sikkerhet i tilknytning til informasjonsutveksling, elektroniske signaturer og kryptering er sentralt ved innføring av elektronisk saksbehandling.

Tiltak 3.8.5bOffentlig sektor skal prøve ut løsninger for å forenkle kontakten mellom forvaltningen og brukerne ved samordning på tvers av etatsgrenser og forvaltningsnivåer.

Forsøket med de offentlige servicekontorene som nå er i gang i sju kommuner, er det viktigste pågående arbeidet for samordnet saksbehandling og kommunikasjon mellom forvaltningen og brukerne. Dette vil bli evaluert og avsluttet i løpet av 1996. Disse kontorene gir publikum et felles kontaktpunkt med statlig og kommunal forvaltning for informasjon og saksbehandling. Informasjonsteknologi er en forutsetning for saksbehandling i servicekontorene på tvers av etatsgrensene. Det er juridiske snarere enn teknologiske hindre som setter begrensninger for samordningen.

De lokale opplysningskontorene som er etablert i de fleste kommuner, skal få kommunen til å fremstå med ett ansikt ut mot befolkningen. For å komme videre med offentlige servicekontorer og opplysningskontorene må informasjonsteknologi brukes i mye større omfang enn nå. Utviklingen av nødvendige informasjonssystemer er i gang. De lokale opplysningskontorenes rolle bør vurderes i forhold til folkebibliotekene .

[Boks 3-9]

Informasjonsteknologi effektiviserer bekjempelsen av kriminalitet


Politikk 3.8.6De ulike statlige sektorene skal satse på samarbeid med eksterne samarbeidspartnere blant næringsliv og organisasjoner med sikte på å etablere systemer for elektronisk datautveksling (EDI) der dette er hensiktsmessig.
Tiltak 3.8.6aDet offentlige skal aktivt delta i det pågående arbeidet med å utarbeide en nasjonal EDI-plan for å fremme en helhetlig satsing på informasjonsutveksling mellom offentlig og privat sektor.

Gjennom å delta aktivt i det nasjonale EDI-arbeidet vil offentlig sektor bidra sterkt til etableringen av EDI-løsninger med betydning for både næringsliv og forvaltningen. Gjennom EDI-arbeidet får det offentlige muligheter til å samarbeide nært med de som arbeider med utvikling og innføring av EDI i privat sektor.

Tiltak 3.8.6bInnrapportering til det offentlige skal forenkles for brukerne og effektiviseres gjennom økt bruk av informasjonsteknologi og bedre rapporteringordninger.

Arbeidet med en bedre organisering av innrapporteringen fra næringslivet og brukerne til det offentlige må videreføres. I dette arbeidet ligger blant annet forenkling, samordning og sanering av regelverket, større grad av gjenbruk av informasjon og økt kvalitet i offentlige registre samt mer effektiv informasjonsflyt mellom forvaltningen og næringslivet. Samme informasjon bør kunne avleveres og registreres elektronisk kun en gang. I tillegg til å gjøre det enklere for brukerne vil dette bidra til økt kvalitet i offentlige registre. Det er en forutsetning at arbeidet med å samordne offentlige registre skjer i samsvar med de rammer som personvernet setter.

Utvikling av løsninger for de forskjellige rapporteringsordningene vil være sentralt ved satsingen på elektronisk datautveksling (EDI) i offentlig sektor .

[Boks 3-10]

Felles grunndataregister i staten


Politikk 3.8.7Offentlig forvaltnings databaser skal tilrettelegges og forvaltes for effektiv utnyttelse av elektronisk informasjon på tvers av hele forvaltningen og i forhold til privat sektor. Nasjonale databaser og informasjonstjenester skal bli et konkurransefortrinn for næringslivet.

Gjenbruk av informasjon er en viktig forutsetning for kostnadseffektiv utnyttelse av offentlig informasjon både i offentlig og privat sektor. Det offentlige forvalter mange store registre og databaser med informasjon som brukes daglig i saksbehandlingen i departementer, direktorater og i kommunale etater. Grunndataregistre som Folkeregisteret, Grunneiendoms- og adresse- og bygningsregisteret (GAB) og Enhetsregisteret er eksempler på viktige datakilder for offentlige virksomheter, informasjonstjenestemarkedet og næringslivet. Det er viktig å legge til rette for effektiv felles utnyttelse og realisering av det verdiskapingspotensialet som slike typer grunndata og fellesinformasjon representerer. Det må gjøres innenfor de rammer som hensynet til sikkerhet og personvern setter. Det bør arbeides for at hele lov- og forskriftsverket skal være elektronisk tilgjengelig. Med utgangspunkt i informasjonen i de enkelte databaser må spørsmålet om prinsipper for tilgjengelighet og prising vurderes.

Tiltak 3.8.7aDet skal iverksettes et program for samordning og standardisering av sentrale data i offentlige databaser med tanke på økt utveksling av informasjon mellom etatene og i forhold til næringsliv og publikum.

I regi av dette programmet bør behovet for felles retningslinjer vurderes med sikte på å tilrettelegge for et bedre felles grunnlag og ensartet praksis i forvaltningen av offentlige grunndata og felles informasjon, slik at disse ressursene kan utnyttes bedre både i forvaltningen og i privat sektor. Teknisk standardisering og aktiv tilrettelegging hos registerførerne og databaseeierne skal gjøre det mulig å hente ut data elektronisk fra sentrale offentlige databaser.

Riktig kvalitet i offentlige data er en forutsetning for korrekt saksbehandling og ivaretakelse av personvernet samt individenes og foretakenes behov for beskyttelse mot økonomisk uærlighet. Offentlige databaseeiere skal sørge for etablering av kvalitetssikringsrutiner for innsamling, registrering og vedlikehold av informasjon i databasene.


Politikk 3.8.8Offentlig forvaltning skal aktivt delta i den europeiske og internasjonale utviklingen på informasjonsteknologiområdet og IT-utviklingen internasjonalt. Nasjonale aktiviteter bør koordineres i forhold til internasjonale utviklingsaktiviteter.

Det må satses på deltakelse i internasjonalt standardiseringsarbeid for å sikre utvikling og anskaffelse av løsninger som er tilrettelagt for effektiv utveksling av informasjon både nasjonalt og internasjonalt. Det må videre satses på deltakelse i internasjonale samarbeidsprosjekter for utvikling av systemer for informasjonsutveksling og samhandling over landegrensene.


[innhold][forrige][neste][ordliste]


Oppdatert 9 januar 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen