Den norske IT-veien....


Rapport fra Statssekretærutvalget for IT

Den norske IT-veien. Bit for bit.

Utvalget har bestått av statssekretærene Torstein Rudihagen, Samferdselsdepartementet, leder
Norvald Mo, Statsministerens kontor,
Anne Lise Hilmen, Administrasjonsdepartementet,
Ottar Guttelvik, Finansdepartementet,
Ingeborg M. Borgerud, Justisdepartementet,
Kari Paulsrud, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet,
Irene Valstad, Kulturdepartementet,
Anne Breiby, Nærings- og energidepartementet,
tidligere statssekretær og tidligere leder Svein Roald Hansen.

Utvalgets sekretariat har bestått av ekspedisjonssjefene Per Sanderud, Samferdselsdepartementet, Arne Spildo, Statsministerens kontor, Vidar O. Steine, Administrasjonsdepartementet og Hogo Parr, Nærings- og energidepartementet. Spesialrådgiver Jostein Håøy, Statskonsult har vært sekretær.

Utvalget retter en særlig takk til alle departementer og de eksterne miljøene som har bidratt med konstruktive innspill, sysnpunkter og kommentarer underveis i prosessen med å utarbeide rapporten.


ISBN 82-7452-016-5

Rapporten kan bestilles hos:
Akademika
Møllergata 17
Postboks 8134 Dep
0033 Oslo
Telefaks 22 42 05 51

Offentlige kontorer kan bestille rapporten hos:
Statens trykksaksekspedisjon
Postboks 8169 Dep
0032 Oslo
Telefaks 22 24 27 86
E-post
X.400: S=ste-bestilling; O=ft; P=dep; A=telemax; C=no;
Internet: ste-bestilling@ft.dep.telemax.no

Bestillingsnummer: N-515

Rapporten finnes også i elektronisk utgave på ODIN under:
http://odin.dep.no/it/

Henvendelser om rapporten kan rettes til:
Statssekretærutvalget for IT,
Samferdselsdepartementet
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
E-post
X.400: S=it; O=dep; A=telemax; C=no;
Internet: it@dep.telemax.no

Layout: RRA Studio
Repro og trykk: Tangen Grafiske Senter AS
Opplag: 5000

Samferdselsdepartementet, januar 1996


[Innhold][forrige]


Oppdatert 19 januar 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen