3.9 Nettverk for et bedre helsevesen


Den norske IT-veien - Bit for bit

3.9 Nettverk for et bedre helsevesen


Politikk 3.9.1Helsetjenestene skal bedres og kvaliteten økes ved samordnet innføring av informasjonsteknologi i alle ledd i helsevesenets tiltakskjede. Lokale, regionale og nasjonale helsenettverk for telemedisin og andre løsninger skal styrke samarbeid og ressursstyring i helsesektoren.

Innføringen av informasjonsteknologi i helsesektoren har til nå dreid seg om løsninger for de enkelte enhetene som laboratoriesystemer, pasientadministrative systemer og journalsystemer. Det har gitt lokal effektivisering og kvalitetsforbedring.

De store gevinstene forventes når informasjonsteknologien benyttes samordnet i alle ledd i helsevesenets tiltakskjede fra pasienten via primærhelsetjenesten og lokale sykehus til spesialiserte tilbydere av medisinske tjenester. Det krever en systematisk innføring av informasjonsteknologi for effektiv informasjonsflyt, samarbeid og arbeidsdeling mellom helseinstitusjonene. Informasjonsteknologien er også et nødvendig verktøy for styring av ressursbruken.

På grunn av det desentraliserte ansvaret for helseinstitusjonene er utfordringene vel så mye organisatoriske som teknologiske. De store gevinstene kan bare høstes hvis helseinstitusjonene samarbeider tett.

Tiltak 3.9.1aDet bør etableres behovsstyrte prosesser for innføring av telemedisin og andre informasjonsteknologibaserte løsninger som binder helsevesenet sammen i et nasjonalt helsenett, forankret i den overordnede strategien for samarbeid og styring i helsevesenet.

Regjeringen har lagt frem en strategi for samarbeid og styring av helsevesenet med behov for blant annet funksjonsdeling og nettverkssamarbeid for å få til en bedre sykehusstruktur. Strategien omfatter styrking av nettverkssamarbeidet mellom primærhelsetjenesten, lokalsykehus, sentral- og regionsykehus. Regionale helseplaner for samordning av arbeidet og klarere oppgavefordeling mellom sykehusene i regionene inngår også sammen med en landsomfattende plan for akuttberedskapen.

Innføring av telemedisin og andre løsninger basert på informasjonsteknologi er viktige virkemiddel for å gjennomføre strategien. I perioden 1996-2000 må det derfor etableres prosesser for innføring av telemedisin og andre IT-løsninger på landsbasis. Innføringsprosessene må styres fra lokalt og regionalt hold og samordnes mellom alle institusjonene som blir berørt. Innføring av telemedisin og andre IT-løsninger bør inn i de regionale helseplanene.

Tiltak 3.9.1bDet bør utarbeides nye refusjonsordninger som gjør at helsetjenester som tilbys ved hjelp av telemedisin, likestilles økonomisk med tjenester som tilbys på tradisjonelt vis.

Rundt dagens ordninger med for eksempel ambulerende medisinske spesialister er det bygd opp et økonomisk overføringssystem med refusjonsordninger som balanserer for alle berørte parter. Dersom ordningen erstattes med en telebasert tjeneste, oppstår en situasjon med klare økonomiske vinnere og tapere. En følge av dette er liten vilje og interesse i å ta i bruk telemedisin, selv om det er mer lønnsomt samfunnsmessig. Refusjonsordningene må tilpasses de nye mulighetene.

Tiltak 3.9.1cSosial- og helsedepartementet bør videreføre satsingen på felles infrastrukturtiltak.

Sosial- og helsedepartementet har i perioden 1990-1995 satset på forsknings-, utviklings- og standardiseringstiltak for å legge grunnlaget for informasjonsutveksling og samhandling mellom helseinstitusjoner. Gjennom standardiseringsprogrammet, arbeidet med helsevesenets generelle kravspesifikasjon og helsevesenets kommunikasjonsberedskap er det lagt et godt grunnlag. Forsøk innenfor telemedisin, bruk av informasjonsteknologi for styrings- og beslutningssystemer og etableringen av regionale helsenettverk, er konkrete utprøvinger og tiltak for realisering. Dette arbeidet må videreføres, men styres ut fra de behovene innføringsprosessene for telemedisin og andre IT-løsninger skaper.

[Telemedisin (illustrasjon)]

Telemedisin


[innhold][forrige][neste][ordliste]


Oppdatert 9 januar 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen