Nøkkeltall om IT- og teleindustrien


Den norske IT-veien - Bit for bit

Nøkkeltall om IT- og teleindustrien

Den norske IT-industrien har i de senere årene opplevd vekst både i verdiskaping og sysselsetting. Omsetningen i 1994 var på 23,7 milliarder kroner, en økning på 25 % siden 1991. Antall ansatte var 21 700, en vekst på 14,8 % siden 1991. Mer enn 200 IT-bedrifter hadde en omsetning som var høyere enn 5 millioner kroner. I 1994 var eksportverdien på om lag 7 mrd. kroner. Veksten er primært eksportdrevet, og mange av bedriftene har en eksportandel på 80-90 %. (Kilde: TBL/IT-næringens forening).

Programvare for ulike anvendelser er et område som er i sterk vekst. Ifølge Programvareindustriens Fagforum (PROFF) produserer 500-660 bedrifter i Norge i 1995 programvare for videresalg. Dette representerer en omsetning på 3 milliarder kroner. Bedriftene har ca. 5.500 ansatte. Eksportverdien er anslått til ca. 150-250 millioner kr. I tillegg produseres en betydelig andel spesialtilpasset programvare i bedrifters og etaters egne edb-avdelinger. Tall for omfanget av dette foreligger ikke. (Kilde: PROFF).

Telesektoren hadde i 1994 en omsetning på om lag 25 mrd. kroner. Telenor alene hadde en omsetning på 18,5 mrd. kroner. Internasjonalt er telekommunikasjoner den raskest voksende næringen. OECD anslår at verdiskapingen fra telekommunikasjonssektoren vil stige fra ca. 2% til ca. 7% av de fleste europeiske lands BNP innen slutten av dette århundre. Også i Norge er telesektoren i sterk vekst. Mer enn 25 internasjonale selskaper opererer i Norge. (Kilde: Samferdselsdepartementet)

Markedet for elektroniske informasjonstjenester og multimedieprodukter vokser raskt. En kartlegging av den bedriftsrettede delen av informasjonstjenestemarkedet i Norge, dvs. ikke konsumentmarkedet og underholdningsindustrien, viser at det i 1994 ble utført 2100 årsverk i dette markedet. Salgsinntektene ble beregnet til drøyt 1,1 milliarder kroner, en økning på vel 20 % fra året før. Av dette utgjorde multimedieprodukter kun 12 millioner kroner, og de er således fortsatt i startgropen. Men 62 % av respondentene er aktive på Internett og 53 % engasjerte i cd-rom tjenester. Kostnadene ved å drive tjenestene i 1994 ble beregnet til drøyt 2 milliarder kroner. (Kilde: Norsk Impact/MMI)


[innhold][forrige][ordliste]


Oppdatert 9 januar 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen