Elektronisk sjøvei gir industriell verdiskapning i Norge


Den norske IT-veien - Bit for bit

Elektronisk sjøvei gir industriell verdiskapning i Norge

Norge har en ledende posisjon internasjonalt på digital kartteknologi og satellittposisjoneringssystemer. Statens kartverk er i ferd med å etablere den elektroniske sjøvei langs norskekysten. Tradisjonelle papirkart overføres til elektronisk form. Den elektroniske sjøveien består av elektroniske sjøkart og satellittdata for nøyaktig posisjonsbestemmelse.

Den elektroniske sjøveien bidar til å styrke nettverket av norske maritime IT-bedrifter. Kongsberg Norcontrol AS er en av de norske bedriftene som utvikler, produserer og markedsfører produkter som blant annet baserer seg på en digital kartinfrastruktur. Forretningsideen er å utvikle og levere produkter og systemer som kombinerer bruk av datateknologi med kunnskaper på områder der Norge har internasjonalt anerkjent kompetanse. Kongsberg Norcontrol AS, som inngår i Kongsberggruppen, har en omsetning på nærmere 700 mill. kroner. Produktene er skipsautomasjonssystemer, navigasjonssystemer, integrerte brosystemer, trafikkovervåkningssystemer og simulatorer.

I sine integrerte brosystemer og trafikkovervåkningssystemer anvender Kongsberg Norcontrol geografisk informasjonsteknologi og digital kartinformasjon sammen med radar og systemer for satellittbasert posisjonsbestemmelse. Om bord kan navigatør og skipsfører fortløpende observere skipets bevegelser i forhold til omgivelsene på en elektronisk skjerm. Med tilsvarende teknologi kan operatørene på en trafikksentral overvåke skipstrafikken i havner, kystfarvann og til havs.

Den geografiske informasjonsteknologien anvendt for navigasjonssystemer vil øke sikkerheten i norske farvann og redusere antall grunnstøtinger og kollisjoner. I tillegg vil den elektroniske sjøveien, gjennom sikker og mer effektiv navigasjon, gi bedre rutevalg, tidsbesparelser, økt regularitet og reduserte kostnader, og dermed økt konkurransekraft for skipsfarten.


[innhold][forrige][ordliste]


Oppdatert 9 januar 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen