Uninett


Den norske IT-veien - Bit for bit

Uninett

Norge var det første land utenom USA som ble knyttet opp mot ARPANET, det som etterhvert har blitt Internett. Den norske kontakten med Internet håndteres av Uninett AS, som eies av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Uninett ble etablert som en driftsorganisasjon for datanett for universitetene og høgskolene i 1987. I 1992 var samtlige av landets universiteter og høgskoler tilknyttet nettet, som det første land i Europa. Nettet gjorde desentrale anvendelser som BIBSYS og Samordnet Opptak mulig. I dag er en rekke forskningsinstitusjoner, biblioteker, museer og andre utdanningsrelaterte institusjoner også knyttet til Uninett. Totalt mer enn 400 institusjoner.

I 1991 ble det såkalte Supernettet - et 34 Megabit pr. sekund bredbåndsnett etablert mellom universitetene i samarbeid med Telenor. Supernettet var det første i sitt slag i Europa, og gav tilgang til den sentrale tungregnerressursen - CRAY - i Trondheim.

Alle landets regionale høgskoler ble omorganisert i 26 større enheter i 1994. Uninett har prioritert arbeidet med å integrere nye telefoni-, data- og videoløsninger ved de nye høgskolene slik at disse skal stå rustet til å ta i bruk alle elektroniske tjenester som etterhvert tilbys i de globale informasjonsnettene.


[innhold][forrige][ordliste]


Oppdatert 9 januar 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen