Miljøovervåking


Den norske IT-veien - Bit for bit

Miljøovervåking

Hvert år brukes hundrevis av millioner kroner i Norge på å samle inn miljødata. De overvåkingsprogrammer miljøvernforvaltningen selv har ansvar for, koster årlig over 100 mill. kroner. Det er allerede tatt initiativ til mer brukerstyring av denne omfattende faktainnsamlingen, gjennom arbeidet med nasjonale miljøindikatorer i samarbeid med FoU-miljøer. Bedre administrasjon av overvåkingsoppdragene, gjerne på tvers av sektorer, bidrar også til mer effektiv ressursbruk.

Miljøvernforvaltningen har i stor grad samarbeidet om IT-løsninger. Det er utviklet flere omfattende etatssystemer i saksbehandling, beslutningsstøtte og informasjonsarbeid. Den tette elektroniske sammenkoblingen gjennom MVNETT, et felles datanett for sektoren, har vært viktig for utviklingen av systemene.

Statens forurensningstilsyn har i samarbeid med Miljøverndepartementet, Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannens miljøvernavdelinger utviklet et felles informasjonssystem som dekker fagområdene avløpsrensing, avfall, akvakultur og overvåking av vannforekomster. Systemet sammenstiller informasjon fra flere kilder: overvåkingsdata fra Norsk institutt for vannforskning, lokaliseringsdata fra miljøvernavdelingene, informasjon om natur, vilt- og friluftslivområder fra Direktoratet for naturforvaltning og data om avløpsrenseanlegg fra Statistisk sentralbyrå. Elektroniske kartverktøy brukes til gjenfinning, sammenstilling og presentasjon av informasjonen.

Miljøvernforvaltningen vil i samarbeid med sektorer som landbruk og fiskeri jobbe videre for å fremskaffe og systematisere relevant informasjon fra miljøovervåkingen. Dette vil kunne gi bedre resultatrapportering til Stortinget, og ellers gi bedre allmenn tilgang til miljøinformasjon blant annet ved formidling over Internett og kunne brukes i miljøundervisning i skolen.


[innhold][forrige][ordliste]


Oppdatert 5 januar 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen