2. Muligheter og perspektiver


Den norske IT-veien - Bit for bit

2. Muligheter og perspektiver

2.1 Vekst og verdiskaping

Informasjonsteknologien må brukes til å skape helt nye produkter og tjenester, forenkle organiseringen av produksjon og administrasjon og til å effektivisere produksjonsprosessene, distribusjon og kommunikasjon.
Informasjonsteknologien skaper grunnlag for nye næringer som opplever kraftig vekst, skaper nye arbeidsplasser og bidrar til økt verdiskaping. I alle næringer kommer nye kvalifikasjons- og kompetansekrav som følge av mer strategisk og mer effektiv bruk av informasjonsteknologi. Denne utfordringen må møtes gjennom skole og livslang læring.

Informasjonsteknologien vil påvirke sysselsettingen. Informasjonsteknologien fjerner arbeidsoppgaver og skaper nye. Automatisering, robotisering, omlegging og nye rutiner i produksjon og administrasjon vil redusere behovet for arbeidskraft. For eksempel vil teknologiutviklingen redusere teleoperatørenes behov for personale til å produsere de grunnleggende teletjenestene. Samtidig vil kvaliteten på tjenestene og tilbudet øke, og prisene vil falle faller.

Nye produkter og tjenester

Informasjonsteknologien skaper også nye produkter og tjenester. En stadig større andel av sysselsettingen finner sted i yrker og næringer som håndterer informasjon og kommunikasjon i en eller annen form, og som er tunge brukere av informasjonsteknologi. Bank, forsikring, finans og forvaltning, både offentlig og privat, undervisning, underholdning og kultur er eksempler på kommunikasjons- og informasjonsbransjer. Noen av disse tilbyr de samme tjenestene som før, men både kvalitativt bedre, samt nye tjenester. Slik beveger for eksempel både bank- og forsikringsnæringen seg inn på nye markeder. I tjenesteytende næringer som sjøfart, reiseliv, handel og helsevesenet er innslaget av informasjonshåndtering og kommunikasjon stort og sterkt økende.

Sammensmeltingen mellom informasjonsteknologi, tele og kringkasting skaper store utfordringer og nye muligheter for vekst og verdiskaping. Særlig er det knyttet store forventinger til vekst i telesektoren og innen programvare. De nye digitale multimedieproduktene og rene informasjonsproduktene som gir innhold til de nye medienene, forventes å skape et betydelig antall nye arbeidsplasser.

[Boks 2-1]

Nøkkeltall om IT- og teleindustrien

Kunnskap en nøkkelfaktor

Etter hvert som ytelsene øker og prisene synker, vil stadig flere bedrifter kunne ta i bruk informasjonsteknologi. Med et næringsliv som består av mange små og mellomstore bedrifter, er det en spesiell utfordring å bidra til at disse får den kompetanse som er nødvendig for å utnytte informasjonsteknologiens muligheter.

Kunnskap blir en stadig viktigere faktor, både i eksisterende næringsliv og i de nye produktene og tjenestene som informasjonsteknologien skaper. Det stiller nye krav til kompetanse både hos arbeidstakere og ledelse og krever vilje og evne til etterutdanning og omstilling.

Kontinuerlig forbedring for økt konkurransekraft

Informasjonsteknologien skaper stadig nye muligheter for økt konkurransekraft i de tradisjonelle næringene. Norsk næringsliv er i stor grad bygd opp på naturressurser som fisk, skog, vannkraft, olje og gass. Bearbeidingsgraden er gjennomgående lav, men økende. Kostnadene blir svært viktige for konkurranseevnen når varene tilbys på verdensmarkedet. Informasjonsteknologien utnyttes til forbedring ved å effektivisere produksjonsprosessene og til nye og billigere organisasjons- og distribusjonsformer.

Den internasjonale konkurransen krever at norsk næringsliv skaffer seg fortrinn ved å anvende informasjonsteknologi på en aktiv måte. Konsekvensene for sysselsettingen blir negative hvis norske virksomheter ikke kontinuerlig sørger for å ta i bruk ny teknologi. Hvis Norge ikke forholder seg aktivt til den nye teknologien, vil resultatet kunne bli tap av svært mange arbeidsplasser i konkurranseutsatte næringer.

[IT-arbeidsplasser - i%-andel av funsjonærer]

IT-arbeidsplasser - %-andel av funksjonærer (Kilde: IDC)

[Andel IT-arbeidsplasser tilknyttet LAN (graf)]

Andel IT-arbeidsplasser tilknyttet lokalnett (Kilde: IDC)

Nettverksorganisering

Informasjonsteknologien kan også gi grunnlag for nye måter å organisere produksjon og bedrifter på. Bruk av informasjonsnett danner grunnlaget for allianser og samarbeid i prosjektorganisasjoner og såkalte virtuelle bedrifter som kan opprettes for en bestemt oppgave eller som et fast samarbeide. Allianser kan knyttes innenfor bransjer, på tvers av bransjer og over landegrenser.

Arkitekter og entreprenører i bygg og anlegg kan for eksempel samarbeide om oppdrag den enkelte bedrift ikke kan håndtere alene. Globale konsern kan bruke informasjonsteknologien slik at spisskompetanse kan samles i ulike enheter som knyttes sammen etter behov.

Elektroniske informasjonsnettverk bidrar til spredning av resultater og fakta. Slik kan kunnskap fra flere sektorer være en innsatsfaktor for bedrifter som søker nye produkter og markeder, og skape konkurransefortrinn i deres videre satsing.

Fleksibel produksjon og hurtig levering

Informasjonsteknologien gir nye muligheter for skreddersøm der vi før måtte nøye oss med konfeksjonssøm. Fleksible produksjonsprosesser gir lave kostnader selv om produktene tilpasses kundenes behov. Informasjonsteknologien åpner for presis og rask formidling og behandling av store mengder informasjon. En effektiv informasjonsstrøm mellom bedrift og kunde og mellom bedrift og underleverandør åpner for direkte tilpasning av produksjonen etter endringer i etterspørselen.

Tidsfaktoren bli stadig viktigere for verdiskapingen. Det å kunne levere uten bestillingstid og tiden fra en idé oppstår til produkter er tilgjengelig får stor betydning. Bedrifter som skal konkurrere, må kunne levere på rett sted til rett tid. Her kan utstrakt bruk av informasjonsteknologi gi de beste logistikkløsninger for produksjon og transport. Mange bedrifter har som mål at en størst mulig andel av lageret skal være "på hjul" mellom produksjonssted og kunde. For morgendagens bedrifter kan det bli nødvendig å ta i bruk løsninger basert på direkte ordre fra og leveranser til kunden. Kostbare mellomledd blir borte.

[Boks 2-2]

Prinfo AS - et IT-nettverk i grafisk bransje

Teleprisene en viktig forutsetning

Det er de land og bedrifter som ligger først i løypa i bruk av informasjonsteknologi, som har de beste forutsetningene for å hente ut de gevinstene dette kan gi i form av økt verdiskaping, og som vil få mange av de nye arbeidsplassene. Derfor er det så viktig at Norge ligger i front.

En forutsetning for en slik utvikling er at grunnleggende teletjenester produseres til konkurransedyktige priser i Norge. Dersom vi ikke lykkes med dette, kan Norge komme til å gi slipp på mulighetene til å henge med i utviklingen av næringer knyttet til telekommunikasjon og informasjonsteknologi.

[Utbredelse og bruk av PC og terminal i ulike næringer]

Utbredelse og bruk av PC og terminal i ulike næringer (Kilde: SSB Telenor FoU 1994)


[innhold][forrige][neste][ordliste]


Oppdatert 19 januar 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen