Informasjonsteknologi effektiviserer bekjempelsen av kriminalitet


Den norske IT-veien - Bit for bit

Informasjonsteknologi effektiviserer bekjempelsen av kriminalitet

Behandling av anmeldte og registrerte lovbrudd utgjør den største delen av ressursbruken i justissektoren. Fra politiet mottar melding om et straffbart forhold til forholdet er ferdig behandlet og oppgjort, tar de største etatene del i arbeidet. Det normale forløpet av en straffesak som kommer til dom, og frem til eventuell soning, er behandling hos politi, påtalemyndighet, domstol, påtalemyndighet for vurdering av ankespørsmål, kriminalomsorg som fengsel og kriminalomsorg i frihet, og sluttbehandling hos politiet.

Det er utviklet en rekke IT-systemer som skal forenkle og effektivisere behandlingen av straffesaker. Formålet har vært å styrke primæroppgavene, for eksempel å frigjøre polititjenestemenn fra kontorarbeid til mer synlig politiarbeid. Disse systemene ble opprinnelig utviklet hver for seg med avgrensede mål. Rresultatet var en rekke systemer som ga større effektivitet på enkeltområder, men som ikke tok hensyn til behovet for overføring av informasjon mellom systemene. All informasjon måtte registreres på nytt når en straffesak skulle behandles i en ny instans. Systemene ble utviklet og vedlikeholdt av organisasjonsenheter som ikke hadde formelt samarbeid med hverandre.

Det er nå iverksatt tiltak for å samordne bruken av informasjonsteknologi i justissektoren. Målet har vært gjenbruk av informasjon. Ideelt sett burde all informasjon bare registreres én gang. For å skape gjenbruk er kommunikasjon viktig. Denne kommunikasjonen går på flere plan. For det første må det legges til rette for samarbeid mellom de organisatoriske enheter som står for utvikling og drift av IT-systemene. Videre må arten av den informasjon som skal utveksles være kjent og akseptert i IT-systemene. Og det må etableres en teknisk infrastruktur som gjør praktisk utveksling og gjenbruk mulig, for eksempel ved hjelp av elektronisk post. Informasjonssikkerhet vil være et viktig fundament for disse systemene.


[innhold][forrige][ordliste]


Oppdatert 5 januar 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen