Den norske IT-veien


Den norske IT-veien - Bit for bit

Den norske IT-veien

For at Norge skal være i forkant, må samarbeidet mellom myndighetene og nærings- og arbeidslivet videreutvikles. Privat og offentlig sektor må samarbeide på utvalgte områder om å utnytte informasjonsteknologiens muligheter. På noen felt må det offentlige være et lokomotiv i utviklingen

  • Myndighetene må sørge for at reguleringer, lover og regelverk er i pakt med mulighetene og ikke et hinder fordi utviklingen har løpt fra oss. Reguleringene må være nøytrale i forhold til teknologi.

  • Hele landet må trekkes med i utviklingen og få del i mulighetene som skapes. Ny teknologi reduserer ulempene ved lange avstander og skaper nye perspektiver i distriktspolitikken. Derfor må alle husstander og bedrifter over hele landet få tilgang til de samme grunnleggende teletjenestene til lavest mulig pris.

  • Myndighetene må ivareta felles interesser som forbrukerhensyn, personvern og sikkerhet i nettene. Det må sikres at ulike nett kan knyttes sammen slik at forbrukerne får stabile og gode tjenester.

  • Det offentlige må vise vei ved å ta i bruk ny teknologi og bidra til å utvikle kompetanse og holdninger som gjør at mulighetene utnyttes. Staten, fylkeskommuner og kommuner må i samarbeid ta i bruk informasjonsteknologien til å løse oppgaver bedre, raskere og billigere.

  • Det norske likhetsidealet må fastholdes. Utviklingen mot et informasjonssamfunn må ikke lage nye store skiller mellom de som mestrer teknologien og kjenner mulighetene, og de som vegrer seg for eller er ute av stand til å ta den i bruk. Myndigheter og bedrifter bør gjennom skole og utdanning sørge for at flest mulig tilegner seg de nødvendige kunnskapene. Det må arbeides for at mest mulig av programvarene også foreligger på norsk.

  • Utdanningssektoren må legge stor vekt på informasjonsteknologi i sin reformprosess. Norske elever, lærlinger og studenter må bli personlige brukere av informasjonsteknologi. Informasjonsteknologi må utnyttes i voksenopplæring, i kompetanseoppbygging og etterutdanning.

  • Informasjonsteknologi må brukes til å fremme norsk kultur og språk, og opphavsretten må sikres.

  • Norske kulturytringer - litteratur, musikk, scenekunst, kunstindustri, arkitektur og audiovisuell kultur - må finnes tilgjengelig på de digitale nettene. Bruk av informasjonsteknologi må bli en del av norsk kulturpolitikk.

linkintinnholdsfortegnelse001[innhold]linkinthoveddel003[forrige]linkinthoveddel004[neste]linkinthoveddel027[ordliste]


Oppdatert 19 januar 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen