Noen viktige ord og uttrykk


Den norske IT-veien - Bit for bit

Noen viktige ord og uttrykk

cd-rom Kompaktplate med innhold tilrettelagt for avlesning av datamaskin. Kan inneholde store mengder med tekst og i tillegg også lyd, bilder og video.

EDI-meldinger Strukturerte og standardiserte meldinger for informasjonsutveksling mellom parter.

elektronisk datautveksling (EDI) Elektronisk overføring av forretningsdata mellom to datamaskiner i et standardisert format som elektorniske strukturerte dokumenter. Med "forretningsdata" menes informasjon som dokumenter og blanketter. Typiske eksempler er bestilling, faktura og tolldeklarasjon, men brukes nå på stadig flere områder som teknisk informasjon og spesifikasjoner, og resepter, laboratoriesvar og legeregninger. EDI spesifiserer både hva som skal utveksles, og hvilke avtalte behandlingsprosedyrer som hører med.

grunnleggende teletjeneste Betegner tjenester som må være tilgjengelige for alle bedrifter og husstander i landet. Hva som inngår i disse, vil kunne endre seg over tid på grunn av utviklingen av teletjenestene.

informasjonsmotorvei Datakommunikasjonsnett med stor kapasitet tilrettelagt for kommunikasjonsintensive anvendelser og integrasjon av tekst, data, bilde, video og lyd, og med effektiv utnyttelse gjennom teknikker for å fordele tilgjengelig kapasitet mellom samtidige brukere etter bruksbehov.

ISDN Eng. forkortelse av Integrated Services Digital Network, på norsk digitalt linkinthoveddel027tjenesteintegrerttjenesteintegrert nett eller nett som kan gi alle tjenester.

informasjonsteknologi (IT) Teknologi for å bearbeide, lagre og formidle informasjon som tekst, data, lyd og bilde, i digital form. Deles ofte inn i programvare (eng. software), maskinvare (eng. hardware) og nettvare (eng. netware). Benyttes i data-, elektronikk-, kringkastings- og teleprodukter.

informasjonssamfunn Samfunn der tjenesteytende, kommunikasjons- og informasjonsnæringer dominerer. Tradisjonelle industrisektorer og primærnæringene opprettholder og øker produksjonen med færre ansatte, blant annet gjennom effektiv bruk av informasjonsteknologi. Som ved den industrielle revolusjonen, vil den digitale revolusjonen kunne ha samfunnsmessige konsekvenser utover det næringsmessige.

informatikk Lære om systemer for innsamling, registrering, lagring og gjenfinning av kunnskap, særlig ved hjelp av edb.

Internett Et verdensomspennende linkinthoveddel027logisklogisk nett som består av mange tusen mindre nett og som bruker kommunikasjonsprotokollene TCP/IP. Disse protokollene gir en entydig kommunikasjonsform og et felles "språk" mellom alle datamaskinene som er knyttet til Internettet.

logisk nett Et nett som fremtrer som en enhetlig helhet som følge av at et felles adresseskjema og et sett med unike logiske adresser entydig identifiserer alle tilknyttet nettet. Det logiske nettet kan være realisert på basis av mange ulike fysiske nett som lokalnett og telenett, og benytte ulike teletjenester.

telekommunikasjon Overføring av lyd, tekst, bilder eller andre data ved hjelp av lys, radiosignaler eller andre elektromagnetiske signaler i et kommunikasjonssystem for signalbefordring.

telematikk Konstruert av begrepene telekommunikasjon og informatikk. Betegner formidling av informasjon ved hjelp av telekommunikasjon og datateknologi.

telemedisin Betegner medisinske tjenester utført over telenettet ved hjelp av systemer og løsninger basert på informasjonsteknologi. Telemedisin omfatter blant annet fjernkonsultasjon- og fjerndiagnose, fjernundervisning- og kompetanseoverføring, helsetorgtjenester, nødmeldings- og beredskapstjenester.

teleteknologi Teknologi for overføring av signaler i et kommunikasjonssystem.

teletjeneste Tilbud i næringsøyemed om formidling av telekommunikasjon helt eller delvis ved hjelp av overføring i telenett.

tjenesteintegrert nett Nett som kan tilby flere tjenester parallelt. Det mest kjente nettet av denne typen er ISDN. Bredbånds-ISDN gir utvidede tjenestemuligheter fordi kapasitet og båndbredde er større.

virtuell Kunstig, simulert virkelighet, som fremtrer som nesten virkelig

World Wide Web Verdensveven, tjeneste i Internett som kan grafisk grensesnitt for informasjon og gjengi multimedieinformasjon på Internett og som bygger på hypertekst eller hypermedium. Hypertekst er tekst som ikke er bundet av en lineær struktur eller hierarkiske menyer. Tekst og bilde kan ha koplinger til andre tekster, bilder, lydfiler, videosekvenser eller program. Koplingene kan være til dokumenter på samme maskin eller på forskjellige maskiner på nettet.

linkintinnholdsfortegnelse001[innhold]linkinthoveddel020[forrige]linkintvedlegg001[neste]


Oppdatert 10 januar 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen