Sammendrag av politikk-punktene:


Sammendrag av politikk-punktene:

linkinthoveddel013Politikk-3.2.1Politikk 3.2.1Næringslivet inklusive de statlig eide virksomhetene vil ha ansvaret for infrastrukturutbyggingen, egen produkt- og forretningsutvikling samt kompetanse og kunnskapsoppbygging i egen virksomhet.linkinthoveddel013Politikk-3.2.2Politikk 3.2.2Myndighetene har ansvar for rammebetingelser og regelverk, for utdanning, kompetanseutvikling, forskning og utvikling, og for utvikling av offentlig sektor som avansert IT-bruker og krevende kunde.linkinthoveddel014Politikk-3.3.1Politikk 3.3.1Norge skal være i første rekke internasjonalt i bruken av informasjonsteknologi for å øke verdiskapingen. Dette gjelder både offentlig sektor, privat sektor og samhandlingen mellom disse.linkinthoveddel014Politikk-3.3.2Politikk 3.3.2Norges ledende stilling i geografisk og maritim informasjonsteknologi skal utnyttes til anvendelser nasjonalt og i offensiv satsing internasjonalt.linkinthoveddel014Politikk-3.3.3Politikk 3.3.3Ved bruk av informasjonsteknologi skal Norge bli et foregangsland internasjonalt på feltene miljøeffektivitet og miljøovervåking.linkinthoveddel014Politikk-3.3.4Politikk 3.3.4Offentlige myndigheter bør arbeide for økt anvendelse av informasjonsteknologi i alle deler av samferdselssektoren og arbeide for en effektiv transportsektor med stor vekt på sikkerhet.linkinthoveddel014Politikk-3.3.5Politikk 3.3.5Samarbeid om effektiv bruk av informasjonsteknologi i forretningsdriften i bransjer og næringer skal stimuleres, men næringslivet har hovedansvaret.linkinthoveddel014Politikk-3.3.6Politikk 3.3.6Elektronisk kommunikasjon og bruk av nett som infrastruktur for samhandling skal bli like akseptert, tillitvekkende og ha samme juridiske holdbarhet som tradisjonell papirbasert skriftlig kommunikasjon og dokumentasjon.linkinthoveddel014Politikk-3.3.7Politikk 3.3.7Informasjonsteknologien skal brukes til å øke tilgjengelighet og mulighetene for deltakelse for alle grupper av funksjonshemmedelinkinthoveddel014Politikk-3.3.8Politikk 3.3.8Offentlig sektor skal gå inn som samarbeidspartner i nyutvikling ut fra forvaltningens behov. Det kan gi grunnlag for produkter med muligheter på verdensmarkedet. Det offentlige skal være en krevende kunde på IT-markedet og være et lokomotiv i utviklingen.linkinthoveddel014Politikk-3.3.9Politikk 3.3.9IT-forskningen skal fokusere på grunnleggende teknologisk forskning, anvendt forskning og produktutvikling på interesse- og nisjeområder der Norge har spesielle forutsetninger for å lykkes.linkinthoveddel015Politikk-3.4.1Politikk 3.4.1Norsk telepolitikk må sikre at alminnelige teletjenester blir tilgjengelige for husstander og bedrifter i hele landet med pris og kvalitet på høyde med det beste i verden.linkinthoveddel015Politikk-3.4.2Politikk 3.4.2Medielovgivningen bør være mest mulig teknologiuavhengig. Multimedietjenester bør kunne leveres på alle typer nett uavhengig av den tradisjonelle inndeling av infrastrukturen.linkinthoveddel015Politikk-3.4.3Politikk 3.4.3Forholdene skal legges til rette for at norske allmennkringkastere kan benytte digital teknologi i produksjon, bearbeiding og kringkasting av sine programmer.linkinthoveddel015Politikk-3.4.4Politikk 3.4.4Ved produksjon, formidling og gjenskaping av åndsverk i digital form skal rettighetshavernes interesser sikres like godt som ved tradisjonell fremstilling og formidling av åndsverk.linkinthoveddel015Politikk-3.4.5Politikk 3.4.5Personvernlovgivning og regelverk må tilpasses de teknologiske muligheter som åpner for gjenbruk, deling og flyt av informasjon samtidig som personvernet opprettholdes.linkinthoveddel015Politikk-3.4.6Politikk 3.4.6Gjennom internasjonalt standardiseringssamarbeid skal det tilrettelegges for samtrafikk mellom nett. Standardiseringssamarbeid er viktig i utvikling av nye anvendelser og tjenester.linkinthoveddel016Politikk-3.5.1Politikk 3.5.1Elever og lærere i norsk utdanning må bli personlige brukere av informasjonsteknologi slik at de kan utnytte den i læring, arbeid og fritid.linkinthoveddel016Politikk-3.5.2Politikk 3.5.2Den voksne befolkningen må få muligheter til å tilegne seg nødvendige kunnskaper om og ferdigheter i bruk av informasjonsteknologi.linkinthoveddel017Politikk-3.6.1Politikk 3.6.1Norsk språk og norskspråklig programvare må være tilgjengelig i digitale medier og kommunikasjonssystemer.linkinthoveddel017Politikk-3.6.2Politikk 3.6.2Myndighetene bør satse på norsk innholdsproduksjon.linkinthoveddel017Politikk-3.6.3Politikk 3.6.3Kultursektoren skal utnytte informasjonsteknologi aktivt.linkinthoveddel017Politikk-3.6.4Politikk 3.6.4Norsk deltakelse i internasjonalt samarbeid må brukes til å styrke norske produksjonsmiljøer for informasjonstjenester og nye medier.linkinthoveddel018Politikk-3.7.1Politikk 3.7.1Myndighetene og næringslivs- og arbeidstakerorganisasjonene må samarbeide nært om hovedutfordringene som følger av økt utbredelse og mer integrert bruk av informasjonsteknologi. Det etablerte samarbeidet mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden om innføring av og omstilling med informasjonsteknologi må føres videre.linkinthoveddel019Politikk-3.8.1Politikk 3.8.1Det skal legges til rette for at elektronisk kommunikasjon blir en vanlig kommunikasjonsform innad i statlig forvaltning. De blant publikum og næringsliv som ønsker det, skal kunne bruke elektronisk kommunikasjon med statlig forvaltning.linkinthoveddel019Politikk-3.8.2Politikk 3.8.2Offentlig forvaltning bør systematisk bruke elektronisk informasjon i sitt informasjonsopplegg overfor publikum, medier og næringsliv.linkinthoveddel019Politikk-3.8.3Politikk 3.8.3Staten må etablere interne nett for samarbeide og samspill mellom de ulike enhetene. Stat og kommune bør i samarbeid etablere et felles forvaltningsnett som legger til rette for samarbeid og samspill mellom alle deler av offentlig forvaltning.linkinthoveddel019Politikk-3.8.4Politikk 3.8.4Informasjonsteknologien skal systematisk brukes til å bedre samhandlingen mellom statsforvaltningen og publikum for å videreutvikle demokratiet.linkinthoveddel019Politikk-3.8.5Politikk 3.8.5Elektronisk saksbehandling skal være en normal del av saksbehandlingen i statlig forvaltning. Papir skal gradvis erstattes med elektroniske dokumenter.linkinthoveddel019Politikk-3.8.6Politikk 3.8.6De ulike statlige sektorene skal satse på samarbeid med eksterne samarbeidspartnere blant næringsliv og organisasjoner med sikte på å etablere systemer for elektronisk datautveksling (EDI) der dette er hensiktsmessig.linkinthoveddel019Politikk-3.8.7Politikk 3.8.7Offentlig forvaltnings databaser skal tilrettelegges og forvaltes for effektiv utnyttelse av elektronisk informasjon på tvers av hele forvaltningen og i forhold til privat sektor. Nasjonale databaser og informasjonstjenester skal bli et konkurransefortrinn for næringslivet.linkinthoveddel019Politikk-3.8.8Politikk 3.8.8Offentlig forvaltning skal aktivt delta i den europeiske og internasjonale utviklingen på informasjonsteknologiområdet og IT-utviklingen internasjonalt. Nasjonale aktiviteter bør koordineres i forhold til internasjonale utviklingsaktiviteter.linkinthoveddel020Politikk-3.9.1Politikk 3.9.1Helsetjenestene skal bedres og kvaliteten økes ved samordnet innføring av informasjonsteknologi i alle ledd i helsevesenets tiltakskjede. Lokale, regionale og nasjonale helsenettverk for telemedisin og andre løsninger skal styrke samarbeid og ressursstyring i helsesektoren.

linkintinnholdsfortegnelse001[innhold]linkdoc#doc[forrige]linkdoc#doc[neste]linkinthoveddel027[ordliste]


Oppdatert 10 januar 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen