Meddelelse om forskrifter fastsatt i medhold av koronaloven § 2

Brev fra statsminister Erna Solberg til Stortingets presidentskap om forskrifter fastsatt i statsråd 8. april 2020 i medhold av koronaloven.

1. Innledning

Jeg viser til tidligere oversendelser av forskrifter fastsatt i medhold av koronaloven § 2. Etter koronaloven § 5 første ledd skal forskrifter vedtatt etter § 2 umiddelbart etter kunngjøring meddeles Stortinget.

I punkt 2 nedenfor gis en oversikt over forskrifter som i dag er fastsatt av Kongen i statsråd i medhold av koronaloven § 2. Kopi av den kongelige resolusjonen vedlegges for hver enkelt sak. Forskriftene anses meddelt Stortinget onsdag 8. april 2020 kl. 12.00, slik at de trer i kraft torsdag 9. april 2020 kl. 12.00, med mindre Stortinget gir melding om noe annet. 

2. Forskrifter fastsatt i statsråd 8. april 2020 med hjemmel i koronaloven § 2

Forskrifter under Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrifter under Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrifter under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrifter under Kunnskapsdepartementet

Forskrifter under Nærings- og fiskeridepartementet

Med vennlig hilsen


Erna Solberg