Tildelingsbrev til Regjeringsadvokaten 2016

Statsbudsjettet 2016 – Regjeringsadvokaten – tildelingsbrev.

1 Innledning

Statsministerens kontor viser til Stortingets behandling av Prop. 1 S (2015–2016) for Finansdepartementet, jf. Innst. 16 S (2015–2016) vedtatt 12. desember 2015. Tildelingsbrevet presenterer en nærmere beskrivelse av de prioriteringer, resultatmål og andre forhold som Regjeringsadvokaten må ta hensyn til i sitt videre arbeid med virksomhetsplanen for 2016, jf. reglement for økonomistyring i staten § 7.

2 Hovedmål og styringsparametere mv.

Regjeringsadvokatens hovedoppgave er å føre rettsaker for statsinstitusjonene og gi uttalelser og betenkninger om rettslige spørsmål. Som overordnede mål skal Regjeringsadvokaten sørge for at:

 • Staten får dekket sitt behov for advokattjenester på en god måte, som totalt sett utnytter de tildelte ressursene best mulig
 • Høy kvalitet i arbeidet blir vektlagt
 • Brukerne oppfatter tjenesten som serviceinnstilt
 • Saksbehandlingen er rask og god

Regjeringsadvokaten skal fortsette de satsinger og prioriteringer som er lagt til grunn de siste årene:

 • Rask og korrekt håndtering av rettssaker
 • Kvalitativ og god rådgivning ved forespørsel om juridisk hjelp
 • Rask saksbehandling ved juridisk rådgivning, gjennomsnittlig ikke mer enn tre ukers saksbehandlingstid
 • Arbeide aktivt for at saker om administrative tvangsinngrep kommer raskt opp for retten
 • Arbeide for at domstolene kan nå sine mål om saksbehandlingstid

Regjeringsadvokaten er ansvarlig for en målrettet og effektiv utnyttelse av ressursene, og skal formulere egne mål og planlegge driften innenfor gitte rammer. Regjeringsadvokaten må etablere/videreføre statistikk og andre parametere som gjør det mulig å vurdere resultater av embetets mål, satsinger og prioriteringer.

3 Administrative forhold

3.1 Personalforvaltning

Regjeringsadvokaten er blitt eget forhandlingssted og kan iht. Hovedtariffavtalen punkt 2.3 føre lokale forhandlinger. Lederlønnskontrakten for regjeringsadvokaten selv, inngås med regjeringsråden ved Statsministerens kontor.

Statsministerens kontor ser det som viktig at Regjeringsadvokaten har en rekrutterings- og lønnsstrategi som gjør at den til enhver tid har ansatte med riktig kompetanse til å løse virksomhetens oppgaver og er best mulig rustet for fremtidige utfordringer.  

3.2 Etikk

Regjeringsadvokaten skal utføre sine oppgaver i tråd med statens etiske retningslinjer, og ha tilfredsstillende rutiner for intern varsling av kritikkverdige forhold. Statsministerens kontor ber om at det i årsrapporten rapporteres om eventuelle forhold av uheldig karakter.

3.3 Utsetting av saker

Regjeringsadvokaten kan benytte advokater utenifra i de tilfeller der embetet har et større antall saker av relativt ensartet karakter, samt andre saker etter en konkret vurdering, og forutsatt at dette totalt sett utnytter de tildelte ressursene best mulig.

3.4 Internkontroll og risikovurderinger

En god mål- og resultatstyring bygger på at ledelsen ved Regjeringsadvokaten har kontroll over risikoen knyttet til å oppnå sine mål og planer, og på dette grunnlag kan iverksette tiltak som kan hjelpe til å redusere risikoen. Statsministernes kontor forutsetter at Regjeringsadvokaten har en effektiv internkontroll, at det gjennomføres risiko og sårbarhetsanalyser og vurdering av mislighetssårbarhet jf. Økonomiregelverkets bestemmelser punkt 2.4. Regjeringsadvokaten skal i årsrapporten rapportere om det er avdekket vesentlige svakheter i internkontrollen og eventuelt hvilke forbedringstiltak som er iverksatt.

3.5 Sikkerhet og beredskap

Regjeringsadvokaten skal arbeide systematisk med samfunnssikkerhet, og det skal være en tilfredsstillende beredskap for å kunne håndtere uønskede hendelser. Det forutsettes at beredskap inngår som en integrert del av all virksomhet hos Regjeringsadvokaten.

4 Budsjettildelinger og fullmakter

4.1 Budsjettvedtak

Statsbudsjettet for 2016 vedrørende Regjeringsadvokaten ble vedtatt av Stortinget 12. desember 2015, jf. Innst. 16 S (2015–2016). For Regjeringsadvokaten er det fattet budsjettvedtak på kap. 24 og 3024.

For kap. 24 Regjeringsadvokaten er følgende utgiftsrammer vedtatt:

(i 1000 kr)

Post

Betegnelse

Beløp

01

Driftsutgifter

63 000

21

Spesielle   driftsutgifter

21 600

 

Sum kap. 24

84 600

Bevilgningen under post 01 skal dekke lønn- og driftskostnader ved Regjeringsadvokatembetet. Bevilgningen under post 21 skal dekke prosessutgifter og utgifter til leie av advokater.

Følgende inntektsramme er vedtatt for kap. 3024 Regjeringsadvokaten:

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Beløp

01

Vederlag for   utgifter i rettsaker

14 800

 

Sum kap. 3024

14 800

Bevilgningen gjelder inntekter fra saksomkostninger som staten tilkjennes i sivile saker.

Regjeringsadvokaten må fullt ut dekke alle kostnader som påløper innenfor budsjettrammen, og tilpasse det samlede aktivitetsnivå til budsjettrammen slik at det ikke pådras utgifter uten at det er budsjettmessig dekning. Dersom det oppstår utgifter i løpet av året, må Regjeringsadvokaten dekke utgifter ved omdisponering innenfor den tildelte rammen. Statsministerens kontor forutsetter at vesentlige endringer i budsjettforutsetningene umiddelbart rapporteres til kontoret. Større satsinger og endringer under kapittel 24 og 3024 må spilles inn i den ordinære budsjettprosessen, jf. vedlegg 1.

4.2 Kapittel 471 Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning

Regjeringsadvokaten gis fullmakt til å belaste kapittel 471, post 71 og post 72.

Post 71 belastes når staten blir dømt til eller har inngått forlik om å betale erstatning fordi staten er ansvarlig etter ulovfestede eller lovfestede erstatningsrettslige regler. Posten benyttes også til dekning av motpartens sakskostnader. Videre kan forsinkelsesrenter av erstatningskrav og sakskostnader som påløper fram til en måned etter at dommen ble rettskraftig belastes posten. Forsinkelsesrenter som påløper etter dette tidspunktet, belastes virksomhetens eget driftsbudsjett.

Post 72 belastes ved dekning av erstatning i anledning av straffeforfølgning etter straffeprosessloven kapittel 31 og ved dekning av motpartens sakskostnader etter straffeprosessloven § 438. Forsinkelsesrenter av sakskostnadene som påløper fram til en måned etter at dommen ble rettskraftig kan belastes posten. Forsinkelsesrenter som påløper etter dette tidspunktet, belastes virksomhetens eget driftsbudsjett.

For mer informasjon se side 156-157 i Prop. 1 S (2015-2016) fra Justis - og beredskapsdepartementet. Se for øvrig Rundskriv G-03/2006 Behandling av erstatningskrav mot staten fra Justis- og beredskapsdepartementet angående varslingsplikt til departementet.

4.3 Budsjettfullmakter

I henhold til R-110 Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet fra Finansdepartementet gir Statsministerens kontor Regjeringsadvokaten fullmakt til:

 • nettobudsjettering ved utskifting av utstyr
 • å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret
 • å overskride driftsbevilgningen mot tilsvarende merinntekter
 • å overskride investeringsbevilgninger mot tilsvarende innsparinger under driftsbevilgninger under samme budsjettkapittel
 • å overskride driftsbevilgninger til investeringsformål mot tilsvarende innsparinger i de tre følgende budsjettår

Vi viser også til Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor fastsatt ved kongelig resolusjon 20. januar 2012 og sist endret ved kongelig resolusjon 29. mai 2015.

4.4 Inngåelse av leiekontrakt

Stortinget ga 18. desember 2015 Finansdepartementet fullmakt til å inngå avtale om leie av tilleggslokaler for Regjeringsadvokaten i 2015 eller 2016, jf. Prop. 34 S (2015-2016) og Innst. 150 S (2015-2016) romertallsvedtak III. Statsministerens kontor ber Regjeringsadvokaten sette i gang kontraktsforhandlinger med aktuelle parter. Regjeringsadvokaten må orientere Statsministerens kontor om de budsjettmessige konsekvensene og sørge for at de har de nødvendige fullmaktene før leiekontrakten signeres. Forslag om bevilgningsøkning må spilles inn så raskt som mulig, og senest i tilknytning budsjettrevisjon våren 2016, jf. vedlegg 1.

5 Fellesføringer for 2016

Som et ledd i arbeidet med en enklere hverdag for folk flest ønsker regjeringen å styrke kontakten mellom brukerne og forvaltningen.

I 2016 skal Regjeringsadvokaten kartlegge hvordan brukere opplever virksomheten. Regjeringsadvokaten står fritt til selv å velge metode for kartleggingen. Virksomheter som allerede har etablert gode systemer for brukerundersøkelser og brukerdialog skal vurdere behovet for å forbedre eksisterende initiativer eller å iverksette nye.

På bakgrunn av kartleggingen skal Regjeringsadvokaten vurdere og eventuelt ta initiativ til tiltak som kan forbedre tjenestene.

I årsrapporten for 2016 skal Regjeringsadvokaten omtale resultatet av kartleggingen og eventuelt beskrive hvilke tiltak som planlegges eller allerede er iverksatt.

Det vises for øvrig til rundskriv H-14/2015 Fellesføring i tildelingsbrevene for 2016 utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

6 Styringsdialog og rapportering

Den formelle rapporteringen fra Regjeringsadvokaten til Statsministerens kontor gis i styringsdialogmøter og gjennom ordinære rapporteringer. Det er viktig at standard kontoplan, jf. R-102, benyttes i økonomirapporteringen til Statsministerens kontor.

6.1 Årsrapporten

Regjeringsadvokaten skal sende Statsministerens kontor årsrapporten for 2016 så snart den er avlagt og seneste 24. februar 2017. Årsrapporten skal gi en strukturert oversikt over viktige sider ved virksomheten i 2016. Alle styringssignaler i tildelingsbrevet skal omhandles i årsrapporten. Årsrapporten skal også omfatte en gjennomgang av sikkerhets- og beredskapsarbeidet ved Regjeringsadvokaten, jf. vedlegg 2, og annen informasjon av betydning for kontorets styring og oppfølging. Årsrapporten for 2016 skal ta utgangspunkt i føringene gitt i bestemmelsene om økonomistyring i staten. Vi viser for øvrig til rundskriv R-115 fra Finansdepartementet angående utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap.

6.2 Rapportering om budsjettstatus

Regjeringsadvokaten skal rapportere om budsjettsituasjonen per 30. juni og 30. september. Rapportering om økonomistatus per 30. juni har frist 15. august. Rapportering per 30. september må ses i sammenheng med ny saldering av budsjettet, og har samme frist som innspill til nysalderingen, jf. vedlegg 1.

6.3 Annen rapportering

Regjeringsadvokaten skal utover normal rapportering informere Statsministerens kontor om vesentlige avvik i forhold til vedtatte planer eller tildelingsbrev straks slike avvik oppstår, dette gjelder også ved mistanke om misligheter, jf. punkt 3.4. Forslag til mulige korrigerende tiltak skal fremmes av Regjeringsadvokaten.

6.4 Etatsstyringsmøter

Det vil bli holdt etatsstyringsmøter mellom Regjeringsadvokaten og Statsministerens kontor den 15. mars 2016 hvor tema bl.a. er årsrapporten 2015. Det vil også bli holdt dialogmøte 11. oktober hvor tema bl.a. er ny saldering av budsjettet 2016 og konsekvensjustert budsjett 2018.

 

Med hilsen

Nina Frisak (e.f.)
regjeringsråd

Heidi Heggenes
ekspedisjonssjef

 

Vedlegg 1
Styringskalender 2016
Regjeringsadvokaten

 

Måned

Aktivitet

Dato

Februar

- Forklaring til statsregnskapet mv.

- Årsrapport for 2016 til SMK

Februar

Innen 24.02 (2017)

Mars

- Innspill til budsjettrevisjonen våren 2016   (RNB)

- Etatsstyringsmøte. Gjennomgang årsrapporten   for 2015

Primo mars

15. mars, kl. 13-15

April

- Foreløpige budsjettrammer sendes ut til RA fra   SMK etter rammekonferansen

Medio april

Mai

- Forslag til budsjettomtale i Prop. 1 S   (2016-2017)

Primo mai

August

- RAs økonomirapport per 30.06.2016

15. august

Oktober

- Innspill til ny saldering av budsjettet for 2016 og statusrapport om budsjettsituasjonen per 30. september

- Dialogmøte om ny saldering 2016 og budsjett 2018

Primo oktober

 

 

11. oktober, kl. 13-15

November

- Hovedbudsjettskrivet 2017 sendes ut

- Forslag til budsjett for 2017 fra RA med konsekvensjustert budsjett og satsingsforslag

November

Primo november

Ultimo november

Desember

- Oversendelse tildelingsbrev 2017

Ultimo desember

Nærmere dato for frister vil bli meddelt i eget brev fra Statsministerens kontor.